Toimittajalta
Mirja
 
Linnemäki
mirja.linnemaki@alasatakunta.fi
30.9.2016 8.00

Masaliisamamma

Ta­pah­tui ta­ka­vuo­si­na po­ri­lai­sen jal­ka­pal­lo­seu­ran puf­fe­tis­sa: – Pil­li­me­hu on viis­kym­men­tä sent­tiä, kah­vi eu­ron ja ma­sa­lii­sa eu­ron, opas­tet­tiin en­si­ker­ta­lais­ta tal­koo­lais­ta. Ma­sa­lii­sa? Mikä ih­meen ma­sa­lii­sa?

Sel­vi­si, et­tä eu­ra­lai­sen suk­laa­tort­tu tai mok­ka­pa­la on sama kuin po­ri­lai­sen ma­sa­lii­sa. Sel­vi­tys­tä lei­von­nai­sen mer­kil­li­sen ni­men al­ku­pe­räs­tä ei tul­lut, mut­ta kau­pak­si sitä meni.

Mok­ka­pa­la­mut­sit al­ka­vat ol­la kä­si­te ju­ni­o­rien ur­hei­lu­e­lä­mäs­sä. He ovat äi­te­jä, jot­ka tal­koil­la lei­po­vat uu­ni­kau­pal­la pii­ra­koi­ta ja pik­ku­pul­lia pe­lien kah­vi­puf­fet­tei­hin ja sei­so­vat sit­ten nii­tä myy­mäs­sä mil­loin min­kä­kin ken­tän reu­nal­la, hal­lien huu­maa­vas­sa me­te­lis­sä tai ul­ko­na tuu­les­sa, sa­tees­sa, paah­tees­sa tai pak­ka­ses­sa. Puf­fet­ti­tu­lo on tär­keä sii­vu ur­hei­lu­seu­ran ta­lou­des­sa, ja puf­fet­ti ylei­sön mer­kit­tä­vä viih­ty­vyys­te­ki­jä ur­hei­lu­pai­koil­la.

Mut­ta sa­non­taan liit­tyy pal­jon muu­ta­kin, isom­paa ei­kä lain­kaan niin konk­reet­tis­ta. Lei­po­mis­rum­ban ohes­sa äi­dit (ja isät) te­ke­vät eväi­tä, pak­kaa­vat va­rus­tei­ta, kan­ta­vat kas­se­ja, kus­kaa­vat, pyyk­kää­vät, ruok­ki­vat, ra­hoit­ta­vat, pi­tä­vät lei­ke­kir­jaa, kan­nus­ta­vat, rie­muit­se­vat, loh­dut­ta­vat, jän­nit­tä­vät­kin... Jos lap­sel­la riit­tää in­toa har­ras­taa, teh­tä­vä voi kes­tää usei­ta vuo­sia – sin­ne as­ti, jol­loin nuo­ri it­se ot­taa har­ras­tuk­ses­taan koi­tu­van huol­to­vas­tuun. Ja sen­kin jäl­keen on ai­na­kin hen­ki­nen tuki usein tar­peen.

Eni­ten "ma­sa­lii­sa­mam­mo­ja" tar­vi­taan­kin sil­loin, kun kaik­ki ei mene niin kuin toi­vo­taan. Tu­lee epä­on­nis­tu­mi­sia ja tap­pi­oi­ta, pet­ty­myk­siä ja louk­kaan­tu­mi­sia. Äi­ti on se, joka jää vie­reen ja sa­noo, et­tä "tä­mä­kin me­nee ohi" ja "huo­men­na on uu­si päi­vä". Vaik­ka har­mi, suru ja huo­li pai­nai­si omaa­kin sy­dän­tä.

Kan­nat­taa­ko se kaik­ki? Olen jo eläk­keel­lä ju­ni­o­ri­huol­ta­jan hom­mis­ta, mut­ta taak­se­päin kat­so­en sa­non, et­tä kan­nat­taa. Lap­sen ur­hei­lus­sa mu­ka­na elä­mi­nen on an­toi­saa va­paa-ajan viet­toa – jo­hon­kin­han se ai­ka ai­na ku­luu, ja täs­sä se ku­luu hy­väs­tä syys­tä. Myön­nän, et­tä sii­hen ai­kaan, kun tree­ne­jä oli use­am­mas­ta la­jis­ta, kah­det­kin per il­ta ja vii­kon­lo­pun tur­nauk­set pääl­le, teki mie­li kal­lis­tua kuun­te­le­maan nii­tä, jot­ka ho­ki­vat: Ei­kö tuos­sa jo ole lii­kaa?

Vas­ti­kään uu­sit­tu­jen las­ten lii­kun­ta­suo­si­tus­ten mu­kaan ei ol­lut. En­kä ole ma­sa­lii­soi­hin­kaan kyl­läs­ty­nyt, vaan mais­tu­vat edel­leen.

Näköislehti

Menovinkit

To 13.8. Virsi-ilta Paneliassa

klo 18 ri­vi­myl­lyn pi­hal­la (Ri­vi­myl­lyn­tie 5, Eu­ra). Sää­va­raus, mahd. väis­tö­ti­lana Pa­ne­li­an kirk­ko. Järj. Eu­ran seu­ra­kun­ta ja Pa­ne­li­an Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys.

Pe 14.8. Narvi-triathlon

klo 18 La­pin Puu­sau­nal­la (Ruo­nan­tie 319, Rau­ma). Kun­to­sar­ja sekä kil­pa­sar­ja. Il­moit­tau­tua voi klo 16.30 al­ka­en, jos ei ole teh­nyt sitä etu­kä­teen. Järj. La­pin Sa­la­ma.

Pe 14.8. Karaoke-ilta Yläneellä

klo 19 Lyst­met­tän tans­si­la­val­la (Kuu­sis­ton­tie 425, Pöy­tyä) Uu­des­sa­kar­ta­nos­sa. Va­paa pää­sy. Järj. Uu­den­kar­ta­non ky­läyh­dis­tys.

La 15.8. Villiinny Koskeljärvestä -tapahtuma

klo 11.50–23. Klo 11.50 avaus Hon­ki­lah­den kou­lul­la (Kos­ken­ky­län­rait­ti 15, Eu­ra), klo 12–13 Tei­ja Kirk­ka­la ja Lee­na Koi­vis­to ker­to­vat suos­ta ja suo­löy­döis­tä, lap­sil­le aar­tee­net­sin­tää. Klo 13–15 Uh­ra­tun ran­nas­sa ko­ren­to­ret­ki, poh­ja­e­läi­miä ja hyön­teis­ho­tel­le­ja, pien­pe­to­pyy­dyk­siä, tie­to­kil­pai­lu. Klo 14–17 La­to­saa­res­sa yrt­ti­roh­dois­ta, luon­to­pol­ku, kah­vi­la, luon­to­ku­va­näyt­te­ly, klo 14–15 Vaal­jo­en siir­to­loh­ka­reet. Klo 15–18 vil­liyrt­ti­kah­vi­la ja on­gin­taa Härk­luo­mas­sa. Klo 16.30 läh­tö kou­lul­ta Tank­kaan ja ra­ja­pyy­kil­le. Klo 20 Kos­kel­jär­ven luon­toil­ta Uh­ra­tun ran­nas­sa. Klo 22 Jo­ki­suul­ta läh­tö le­pak­ko- ja yö­per­hos­ret­kel­le. Li­säk­si ta­pah­tu­mia, joi­hin on en­nak­koil­moit­tau­tu­mi­nen. Tar­kem­pi oh­jel­ma kun­nan verk­ko­si­vuil­la. Järj. pai­kal­li­set yh­dis­tyk­set ja yk­si­tyi­set.

La 15.8. Elopäivä-tapahtuma

klo 11–15 Vil­la Lin­tu­ris­sa (Köy­li­ön­tie 7, Sä­ky­lä). Oh­jel­mas­sa esi­mer­kik­si Ke­po­la-suun­nis­tus, leik­ki­mie­li­nen cros­s­fit-kisa, ka­ra­o­ke­telt­ta sekä ar­von­ta. Järj. Ke­po­lan ky­läyh­dis­tys.

La 15.8. Perhos­har­ras­tuksen esittely

klo 12–16 Kiu­kais­ten Wan­has­sa pap­pi­las­sa (Pap­pi­lan­ku­ja 3, Eu­ra). Mii­ka Vuo­la ja Simo Kor­pe­la ker­to­vat per­hos­har­ras­tuk­ses­taan. Jat­kos­sa Kiu­kais­ten Wan­ha pap­pi­la on au­ki vain vii­kon­lop­pui­sin. Järj. Kiu­kais­ten Kil­ta.

La 15.8. Pyhäjärvi soi -yökonsertti

klo 22 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ve­te­raa­ni­ku­ja, Sä­ky­lä). Fes­ti­vaa­lin noin tun­nin kes­tä­vän yö­kon­ser­tin nimi on Pi­meys, ja sen oh­jel­mis­tos­sa on Oli­vier Mes­si­ae­nin Lo­pu­nai­ko­jen kvar­tet­to kla­ri­ne­til­le, viu­lul­le, sel­lol­le ja pi­a­nol­le. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Ti 18.8. Kesäjumppaa

klo 18 Eu­ran ur­hei­lu­ken­tän ta­ka­na nur­mel­la. Mak­su­ton. Järj. Eu­ran Nais­voi­mis­te­li­jat.

Instagram

Menovinkit

To 13.8. Virsi-ilta Paneliassa

klo 18 ri­vi­myl­lyn pi­hal­la (Ri­vi­myl­lyn­tie 5, Eu­ra). Sää­va­raus, mahd. väis­tö­ti­lana Pa­ne­li­an kirk­ko. Järj. Eu­ran seu­ra­kun­ta ja Pa­ne­li­an Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys.

Pe 14.8. Narvi-triathlon

klo 18 La­pin Puu­sau­nal­la (Ruo­nan­tie 319, Rau­ma). Kun­to­sar­ja sekä kil­pa­sar­ja. Il­moit­tau­tua voi klo 16.30 al­ka­en, jos ei ole teh­nyt sitä etu­kä­teen. Järj. La­pin Sa­la­ma.

Pe 14.8. Karaoke-ilta Yläneellä

klo 19 Lyst­met­tän tans­si­la­val­la (Kuu­sis­ton­tie 425, Pöy­tyä) Uu­des­sa­kar­ta­nos­sa. Va­paa pää­sy. Järj. Uu­den­kar­ta­non ky­läyh­dis­tys.

La 15.8. Villiinny Koskeljärvestä -tapahtuma

klo 11.50–23. Klo 11.50 avaus Hon­ki­lah­den kou­lul­la (Kos­ken­ky­län­rait­ti 15, Eu­ra), klo 12–13 Tei­ja Kirk­ka­la ja Lee­na Koi­vis­to ker­to­vat suos­ta ja suo­löy­döis­tä, lap­sil­le aar­tee­net­sin­tää. Klo 13–15 Uh­ra­tun ran­nas­sa ko­ren­to­ret­ki, poh­ja­e­läi­miä ja hyön­teis­ho­tel­le­ja, pien­pe­to­pyy­dyk­siä, tie­to­kil­pai­lu. Klo 14–17 La­to­saa­res­sa yrt­ti­roh­dois­ta, luon­to­pol­ku, kah­vi­la, luon­to­ku­va­näyt­te­ly, klo 14–15 Vaal­jo­en siir­to­loh­ka­reet. Klo 15–18 vil­liyrt­ti­kah­vi­la ja on­gin­taa Härk­luo­mas­sa. Klo 16.30 läh­tö kou­lul­ta Tank­kaan ja ra­ja­pyy­kil­le. Klo 20 Kos­kel­jär­ven luon­toil­ta Uh­ra­tun ran­nas­sa. Klo 22 Jo­ki­suul­ta läh­tö le­pak­ko- ja yö­per­hos­ret­kel­le. Li­säk­si ta­pah­tu­mia, joi­hin on en­nak­koil­moit­tau­tu­mi­nen. Tar­kem­pi oh­jel­ma kun­nan verk­ko­si­vuil­la. Järj. pai­kal­li­set yh­dis­tyk­set ja yk­si­tyi­set.

La 15.8. Elopäivä-tapahtuma

klo 11–15 Vil­la Lin­tu­ris­sa (Köy­li­ön­tie 7, Sä­ky­lä). Oh­jel­mas­sa esi­mer­kik­si Ke­po­la-suun­nis­tus, leik­ki­mie­li­nen cros­s­fit-kisa, ka­ra­o­ke­telt­ta sekä ar­von­ta. Järj. Ke­po­lan ky­läyh­dis­tys.

La 15.8. Perhos­har­ras­tuksen esittely

klo 12–16 Kiu­kais­ten Wan­has­sa pap­pi­las­sa (Pap­pi­lan­ku­ja 3, Eu­ra). Mii­ka Vuo­la ja Simo Kor­pe­la ker­to­vat per­hos­har­ras­tuk­ses­taan. Jat­kos­sa Kiu­kais­ten Wan­ha pap­pi­la on au­ki vain vii­kon­lop­pui­sin. Järj. Kiu­kais­ten Kil­ta.

La 15.8. Pyhäjärvi soi -yökonsertti

klo 22 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ve­te­raa­ni­ku­ja, Sä­ky­lä). Fes­ti­vaa­lin noin tun­nin kes­tä­vän yö­kon­ser­tin nimi on Pi­meys, ja sen oh­jel­mis­tos­sa on Oli­vier Mes­si­ae­nin Lo­pu­nai­ko­jen kvar­tet­to kla­ri­ne­til­le, viu­lul­le, sel­lol­le ja pi­a­nol­le. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Ti 18.8. Kesäjumppaa

klo 18 Eu­ran ur­hei­lu­ken­tän ta­ka­na nur­mel­la. Mak­su­ton. Järj. Eu­ran Nais­voi­mis­te­li­jat.

Instagram