Toimittajalta
Mirja
 
Linnemäki
mirja.linnemaki@alasatakunta.fi
29.9.2017 8.00

Tänne en jää – tai jään

Mel­kein puo­let Suo­mes­sa syn­ty­neis­tä ja tääl­lä asu­vis­ta asuu paik­ka­kun­nal­la, jos­sa on syn­ty­nyt. Vie­lä use­am­pi, kak­si kol­ma­so­saa, asuu syn­nyin­maa­kun­nas­saan.

Asi­aa on tut­ki­nut Ti­las­to­kes­kus, ja ai­hees­ta uu­ti­soi äs­ket­täin Hel­sin­gin Sa­no­mat.

Ti­las­to­kes­kuk­sen mu­kaan Eu­ras­sa syn­ty­neis­tä yli 45 pro­sent­tia asui vii­me vuon­na edel­leen tääl­lä. Sä­ky­län vas­taa­va luku on 42 pro­sent­tia ja Rau­man liki 55 pro­sent­tia.

Lu­vut ei­vät ker­ro, pal­jon­ko on nii­tä, jot­ka ovat läh­te­neet ja pa­lan­neet.

Kuu­lun tuo­hon Eu­ran 45 pro­sent­tiin, ja edus­tan myös läh­te­nei­tä ja pa­lan­nei­ta. Ku­ten myös ys­tä­vä­tär, jon­ka kans­sa vas­ti­kään viik­ko sit­ten näi­tä poh­dit­tiin. Ky­sy­myk­sem­me kuu­lui: mitä ajat­te­li­sim­me ja mi­ten ajat­te­li­sim­me, jos em­me oli­si­kaan suu­rin­ta osaa elä­mäs­täm­me ol­leet tääl­lä?

Jah­kaan­nuim­me täs­tä pu­hu­maan, kun kum­pi­kin oli kiin­nit­tä­nyt huo­mi­o­ta muis­te­luun: saam­me it­sem­me tä­män täs­tä kiin­ni sii­tä, et­tä mie­tim­me, mitä juu­ri täl­lä pai­kal­la en­nen oli, mitä tääl­lä ta­pah­tui, mis­tä mi­kä­kin tie kul­ki, kuka tuos­sa asui. Jos eläi­si muu­al­la, paik­ka­kun­nal­la, mis­tä näi­tä ei tie­täi­si, ei­pä nii­tä ajat­te­li­si – ei­kä tun­ti­si muu­tok­sen hai­keut­ta­kaan.

Nuo­ri­na lu­ki­o­lai­si­na uhoa ja it­se­luot­ta­mus­ta puh­ku­en van­noim­me, et­tä tän­ne em­me jää. Mut­ta tääl­lä nyt olem­me, pie­nen muu­al­la teh­dyn kier­rok­sen jäl­keen.

Ve­to­voi­ma on ny­ky­a­jan sana, ja eri­tyi­ses­ti sitä käy­te­tään nyt paik­ka­kun­tien, seu­tu­jen ja maa­kun­tien yh­tey­des­sä. Ve­to­voi­ma voi syn­tyä lap­suus­mai­se­mis­ta ja rak­kai­den paik­ko­jen muis­tois­ta, mut­ta yk­sin ne ei­vät rii­tä pi­tä­mään tai pa­laut­ta­maan ih­mi­siä. Mi­nut toi ta­kai­sin työ­paik­ka. Se lie­nee se kaik­kein tär­kein ”si­sään­heit­tä­jä”. Eh­kä pit­käl­li­sen hy­vän työl­li­syy­den vuok­si Eu­ran ja Sä­ky­län syn­ty­pe­räis­ten ny­ky­a­suk­kai­den lu­vut ovat noin­kin kor­kei­ta.

On rik­kaut­ta tun­tea asuin­pai­kal­taan men­nei­syy­den ker­ros­tu­mia ja on tur­val­lis­ta ol­la seu­dul­la, jon­ka tun­tee lap­suu­des­taan as­ti. Ja on toi­si­naan hu­vit­ta­vaa ol­la en­nem­min ”sen ja sen ty­tär tai su­ku­lai­nen” kuin oma it­sen­sä. Kään­tö­puo­le­na voi ol­la se, et­tä so­peu­tuu elä­mään ku­ten ”tääl­lä on ai­na pruu­kat­tu” – mut­ta mi­täs vi­kaa sii­nä sit­ten on?

Näköislehti

Menovinkit

Pe 7.8. Elokuun ilta

klo 18 Ylä­neen mu­se­on­mä­el­lä ( Lii­san­tie 13). Oh­jel­mas­sa mm. Pöy­ty­än poj­jaat, Es­si Erä­ve­si, Hei­di Tuo­mo­la, Han­hi­jo­en mum­mot, buf­fet­ti.

La–su 8.–9.8. Köyliö-päivät

Lau­an­tai­na oh­jel­mas­sa mm. Juh­la­vuo­den pui­den is­tut­ta­mi­nen Pau­lan puis­tos­sa (Tuis­ku­las­sa Nur­men­mä­en­tien ja Lin­ja­tien vä­lis­sä) klo 10, Vil­la Lin­tu­rin (Köy­li­ön­tie 7) va­lo­ku­va­näyt­te­ly klo 11–17, Köy­liö-seu­ran ko­ti­seu­tu­näyt­te­lyn ava­jai­si­set Lal­lin Gal­le­ri­as­sa ( Köy­li­ön­tie 2) kel­lo 12–15 sekä Räi­sä­lä-mu­se­os­sa (Köy­li­ön­tie 2) kel­lo 12–16, Hym­py­ko­ren­non pol­ku Met­sä­jär­vel­lä klo 14, mölk­ky­ot­te­lu Yt­ti­län mu­se­o­kou­lul­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 348) klo 14, pik­nik-puis­to­kon­sert­ti Kan­kaan­pään mei­je­rin puis­tos­sa (Py­hän Hen­ri­kin­tie 8) kel­lo 18. Sun­nun­tai­na ke­sä­kirk­ko Tuis­ku­lan ke­sä­te­at­te­ril­la (Il­miin­tie 27) klo 10, Köy­liö-seu­ran 20-vuo­tis­juh­la kak­ku­kah­vei­neen Lal­lin kou­lul­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 121) klo 12.15 ja oh­jel­ma­o­suus klo 13.

Su 9.8. Reissu-Veikon sottiisi

klo 14 Ylä­neen mu­se­o­mä­el­lä pe­li­man­ne­ja Poh­jan­maal­ta, Sa­ta­kun­nas­ta, Tu­run seu­dul­ta sekä Ylä­neen Pe­li­man­nit.

Ti 11.8. Yttilän iltatori

klo 17–20 Yt­ti­län mu­se­o­kou­lun pi­ha­maal­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 348). Vart­tu­neem­pi väki kah­vit­te­lee en­nen il­ta­to­ria ul­ko­na klo 16.

Instagram

Menovinkit

Pe 7.8. Elokuun ilta

klo 18 Ylä­neen mu­se­on­mä­el­lä ( Lii­san­tie 13). Oh­jel­mas­sa mm. Pöy­ty­än poj­jaat, Es­si Erä­ve­si, Hei­di Tuo­mo­la, Han­hi­jo­en mum­mot, buf­fet­ti.

La–su 8.–9.8. Köyliö-päivät

Lau­an­tai­na oh­jel­mas­sa mm. Juh­la­vuo­den pui­den is­tut­ta­mi­nen Pau­lan puis­tos­sa (Tuis­ku­las­sa Nur­men­mä­en­tien ja Lin­ja­tien vä­lis­sä) klo 10, Vil­la Lin­tu­rin (Köy­li­ön­tie 7) va­lo­ku­va­näyt­te­ly klo 11–17, Köy­liö-seu­ran ko­ti­seu­tu­näyt­te­lyn ava­jai­si­set Lal­lin Gal­le­ri­as­sa ( Köy­li­ön­tie 2) kel­lo 12–15 sekä Räi­sä­lä-mu­se­os­sa (Köy­li­ön­tie 2) kel­lo 12–16, Hym­py­ko­ren­non pol­ku Met­sä­jär­vel­lä klo 14, mölk­ky­ot­te­lu Yt­ti­län mu­se­o­kou­lul­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 348) klo 14, pik­nik-puis­to­kon­sert­ti Kan­kaan­pään mei­je­rin puis­tos­sa (Py­hän Hen­ri­kin­tie 8) kel­lo 18. Sun­nun­tai­na ke­sä­kirk­ko Tuis­ku­lan ke­sä­te­at­te­ril­la (Il­miin­tie 27) klo 10, Köy­liö-seu­ran 20-vuo­tis­juh­la kak­ku­kah­vei­neen Lal­lin kou­lul­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 121) klo 12.15 ja oh­jel­ma­o­suus klo 13.

Su 9.8. Reissu-Veikon sottiisi

klo 14 Ylä­neen mu­se­o­mä­el­lä pe­li­man­ne­ja Poh­jan­maal­ta, Sa­ta­kun­nas­ta, Tu­run seu­dul­ta sekä Ylä­neen Pe­li­man­nit.

Ti 11.8. Yttilän iltatori

klo 17–20 Yt­ti­län mu­se­o­kou­lun pi­ha­maal­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 348). Vart­tu­neem­pi väki kah­vit­te­lee en­nen il­ta­to­ria ul­ko­na klo 16.

Instagram