Toimittajalta
Mirja
 
Linnemäki
mirja.linnemaki@alasatakunta.fi
11.12.2014 16.53

Joulua odotellessa

Joulua odotellessa pengoin esille muistilistojani menneiltä jouluilta; mitä ruokaa on laitettu ja millä menestyksellä, kuka on mitäkin lahjoja saanut ja kenelle on lähetetty joulukortti. Eräänlainen yritys hallita elämää tämäkin, muistilistojen kirjoittaminen.

Siel­tä lis­taus­te­ni vä­lis­tä ti­pah­ti kau­niis­ti ko­ris­tel­tu kir­je­kuo­ri, jon­ka pääl­lä oli isoil­la, hie­man sin­ne tän­ne kal­lis­tu­neil­la kir­jai­mil­la osoi­te: KOR­VA TU­NU­RI Jou­lu­pu­kin paja. Kuo­puk­sen lah­ja­toi­ve­kir­je vuo­del­ta 2001.

Sel­kein sa­noin sii­nä lu­e­tel­tiin muun mu­as­sa: Yk­si smur­fi levy, pirn­si (lue: prins­si) ken par­pi, va­lo­ku­va al­pu­mi. Lop­pu­lau­sees­sa to­de­taan, et­tä ”kai­kea mu­ta­kin voit an­ta­mi­nu­le”. Kir­je päät­tyy ja­los­ti: P.s. Myös äi­dil­le lah­jo­ja...

Ar­kis­toi­hin unoh­tu­neet löy­döt pa­laut­ti­vat het­kes­sä vuo­sien ta­kai­siin jou­lui­hin, kun lap­set oli­vat pie­niä. Pos­tis­ta ti­pah­te­li kaup­po­jen le­lu­ka­ta­lo­ge­ja, jot­ka se­lat­tiin mel­kein rik­ki. Kul­lois­ten­kin ra­ha­ti­lan­tei­den mu­kaan toi­vei­ta yri­tet­tiin täyt­tää, mut­ta ai­na ei ihan täy­del­li­ses­ti on­nis­tut­tu.

Muis­tan erään jou­lun, joka ai­heut­ti pie­noi­sen pet­ty­myk­sen tyt­tä­ris­tä kes­kim­mäi­sel­le. Jou­lu­aat­to­na hän is­tui lat­ti­al­la ta­va­roi­den, kiih­ke­äs­ti re­vit­ty­jen lah­ja­pa­pe­rien ja -na­ru­jen se­ka­mels­kas­sa ja to­te­si sil­mät häm­mäs­tyk­ses­tä se­läl­lään: ”Täs­sä ei nyt ol­lut­kaan sitä Mik­ki Hii­ren Ke­sä­ki­ma­raa”...

Ai­kui­set yrit­ti­vät suh­tau­tua ti­lan­tee­seen sen vaa­ti­mal­la va­ka­vuu­del­la ja loh­dut­taa, et­tä Jou­lu­puk­ki ei eh­kä ym­mär­rä ke­säs­tä mi­tään ja toi­vot­tu vi­deo saat­taa sit­ten tul­la vaik­ka syn­ty­mä­päi­vä­lah­jak­si.

Toi­se­na jou­lu­na kuo­pus tun­nus­te­li kii­rees­ti kaik­ki saa­man­sa pa­ke­tit avaa­mat­ta läpi ja puus­kah­ti sit­ten: ”Ei tul­lut nyt­kään ka­la­pe­liä.” Sel­vi­si, et­tä sel­lai­nen oli näh­ty ser­kuil­la, ja oma oli­si pi­tä­nyt saa­da. Jou­lu­puk­ki oli pet­tu­ri.

No, nois­ta ajois­ta on ai­kaa ja jou­lua vie­te­tään täs­sä vai­hees­sa elä­mää ai­kuis­ten kes­ken. Muis­ti­lis­tois­ta­ni näen, et­tä kort­ti-, ruo­ka- ja lah­ja­rum­ba on huo­mat­ta­vas­ti hil­jen­ty­nyt.

Jou­lu­mie­li on sii­tä hie­no, et­tä se so­peu­tuu. Pien­ten las­ten kans­sa jou­lu on suu­ri ja jän­nit­tä­vä ja kär­si­mä­tön ja haus­ka. Myö­hem­min se hil­jen­tää – sii­hen se­koit­tuu kaik­ki se kii­tol­li­suus ja hai­keus, mikä tu­lee men­nei­den jou­lu­jen muis­tois­ta.

Näköislehti

Menovinkit

To 13.8. Virsi-ilta Paneliassa

klo 18 ri­vi­myl­lyn pi­hal­la (Ri­vi­myl­lyn­tie 5, Eu­ra). Sää­va­raus, mahd. väis­tö­ti­lana Pa­ne­li­an kirk­ko. Järj. Eu­ran seu­ra­kun­ta ja Pa­ne­li­an Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys.

Pe 14.8. Narvi-triathlon

klo 18 La­pin Puu­sau­nal­la (Ruo­nan­tie 319, Rau­ma). Kun­to­sar­ja sekä kil­pa­sar­ja. Il­moit­tau­tua voi klo 16.30 al­ka­en, jos ei ole teh­nyt sitä etu­kä­teen. Järj. La­pin Sa­la­ma.

Pe 14.8. Karaoke-ilta Yläneellä

klo 19 Lyst­met­tän tans­si­la­val­la (Kuu­sis­ton­tie 425, Pöy­tyä) Uu­des­sa­kar­ta­nos­sa. Va­paa pää­sy. Järj. Uu­den­kar­ta­non ky­läyh­dis­tys.

La 15.8. Villiinny Koskeljärvestä -tapahtuma

klo 11.50–23. Klo 11.50 avaus Hon­ki­lah­den kou­lul­la (Kos­ken­ky­län­rait­ti 15, Eu­ra), klo 12–13 Tei­ja Kirk­ka­la ja Lee­na Koi­vis­to ker­to­vat suos­ta ja suo­löy­döis­tä, lap­sil­le aar­tee­net­sin­tää. Klo 13–15 Uh­ra­tun ran­nas­sa ko­ren­to­ret­ki, poh­ja­e­läi­miä ja hyön­teis­ho­tel­le­ja, pien­pe­to­pyy­dyk­siä, tie­to­kil­pai­lu. Klo 14–17 La­to­saa­res­sa yrt­ti­roh­dois­ta, luon­to­pol­ku, kah­vi­la, luon­to­ku­va­näyt­te­ly, klo 14–15 Vaal­jo­en siir­to­loh­ka­reet. Klo 15–18 vil­liyrt­ti­kah­vi­la ja on­gin­taa Härk­luo­mas­sa. Klo 16.30 läh­tö kou­lul­ta Tank­kaan ja ra­ja­pyy­kil­le. Klo 20 Kos­kel­jär­ven luon­toil­ta Uh­ra­tun ran­nas­sa. Klo 22 Jo­ki­suul­ta läh­tö le­pak­ko- ja yö­per­hos­ret­kel­le. Li­säk­si ta­pah­tu­mia, joi­hin on en­nak­koil­moit­tau­tu­mi­nen. Tar­kem­pi oh­jel­ma kun­nan verk­ko­si­vuil­la. Järj. pai­kal­li­set yh­dis­tyk­set ja yk­si­tyi­set.

La 15.8. Elopäivä-tapahtuma

klo 11–15 Vil­la Lin­tu­ris­sa (Köy­li­ön­tie 7, Sä­ky­lä). Oh­jel­mas­sa esi­mer­kik­si Ke­po­la-suun­nis­tus, leik­ki­mie­li­nen cros­s­fit-kisa, ka­ra­o­ke­telt­ta sekä ar­von­ta. Järj. Ke­po­lan ky­läyh­dis­tys.

La 15.8. Perhos­har­ras­tuksen esittely

klo 12–16 Kiu­kais­ten Wan­has­sa pap­pi­las­sa (Pap­pi­lan­ku­ja 3, Eu­ra). Mii­ka Vuo­la ja Simo Kor­pe­la ker­to­vat per­hos­har­ras­tuk­ses­taan. Jat­kos­sa Kiu­kais­ten Wan­ha pap­pi­la on au­ki vain vii­kon­lop­pui­sin. Järj. Kiu­kais­ten Kil­ta.

La 15.8. Pyhäjärvi soi -yökonsertti

klo 22 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ve­te­raa­ni­ku­ja, Sä­ky­lä). Fes­ti­vaa­lin noin tun­nin kes­tä­vän yö­kon­ser­tin nimi on Pi­meys, ja sen oh­jel­mis­tos­sa on Oli­vier Mes­si­ae­nin Lo­pu­nai­ko­jen kvar­tet­to kla­ri­ne­til­le, viu­lul­le, sel­lol­le ja pi­a­nol­le. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Ti 18.8. Kesäjumppaa

klo 18 Eu­ran ur­hei­lu­ken­tän ta­ka­na nur­mel­la. Mak­su­ton. Järj. Eu­ran Nais­voi­mis­te­li­jat.

Instagram

Menovinkit

To 13.8. Virsi-ilta Paneliassa

klo 18 ri­vi­myl­lyn pi­hal­la (Ri­vi­myl­lyn­tie 5, Eu­ra). Sää­va­raus, mahd. väis­tö­ti­lana Pa­ne­li­an kirk­ko. Järj. Eu­ran seu­ra­kun­ta ja Pa­ne­li­an Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys.

Pe 14.8. Narvi-triathlon

klo 18 La­pin Puu­sau­nal­la (Ruo­nan­tie 319, Rau­ma). Kun­to­sar­ja sekä kil­pa­sar­ja. Il­moit­tau­tua voi klo 16.30 al­ka­en, jos ei ole teh­nyt sitä etu­kä­teen. Järj. La­pin Sa­la­ma.

Pe 14.8. Karaoke-ilta Yläneellä

klo 19 Lyst­met­tän tans­si­la­val­la (Kuu­sis­ton­tie 425, Pöy­tyä) Uu­des­sa­kar­ta­nos­sa. Va­paa pää­sy. Järj. Uu­den­kar­ta­non ky­läyh­dis­tys.

La 15.8. Villiinny Koskeljärvestä -tapahtuma

klo 11.50–23. Klo 11.50 avaus Hon­ki­lah­den kou­lul­la (Kos­ken­ky­län­rait­ti 15, Eu­ra), klo 12–13 Tei­ja Kirk­ka­la ja Lee­na Koi­vis­to ker­to­vat suos­ta ja suo­löy­döis­tä, lap­sil­le aar­tee­net­sin­tää. Klo 13–15 Uh­ra­tun ran­nas­sa ko­ren­to­ret­ki, poh­ja­e­läi­miä ja hyön­teis­ho­tel­le­ja, pien­pe­to­pyy­dyk­siä, tie­to­kil­pai­lu. Klo 14–17 La­to­saa­res­sa yrt­ti­roh­dois­ta, luon­to­pol­ku, kah­vi­la, luon­to­ku­va­näyt­te­ly, klo 14–15 Vaal­jo­en siir­to­loh­ka­reet. Klo 15–18 vil­liyrt­ti­kah­vi­la ja on­gin­taa Härk­luo­mas­sa. Klo 16.30 läh­tö kou­lul­ta Tank­kaan ja ra­ja­pyy­kil­le. Klo 20 Kos­kel­jär­ven luon­toil­ta Uh­ra­tun ran­nas­sa. Klo 22 Jo­ki­suul­ta läh­tö le­pak­ko- ja yö­per­hos­ret­kel­le. Li­säk­si ta­pah­tu­mia, joi­hin on en­nak­koil­moit­tau­tu­mi­nen. Tar­kem­pi oh­jel­ma kun­nan verk­ko­si­vuil­la. Järj. pai­kal­li­set yh­dis­tyk­set ja yk­si­tyi­set.

La 15.8. Elopäivä-tapahtuma

klo 11–15 Vil­la Lin­tu­ris­sa (Köy­li­ön­tie 7, Sä­ky­lä). Oh­jel­mas­sa esi­mer­kik­si Ke­po­la-suun­nis­tus, leik­ki­mie­li­nen cros­s­fit-kisa, ka­ra­o­ke­telt­ta sekä ar­von­ta. Järj. Ke­po­lan ky­läyh­dis­tys.

La 15.8. Perhos­har­ras­tuksen esittely

klo 12–16 Kiu­kais­ten Wan­has­sa pap­pi­las­sa (Pap­pi­lan­ku­ja 3, Eu­ra). Mii­ka Vuo­la ja Simo Kor­pe­la ker­to­vat per­hos­har­ras­tuk­ses­taan. Jat­kos­sa Kiu­kais­ten Wan­ha pap­pi­la on au­ki vain vii­kon­lop­pui­sin. Järj. Kiu­kais­ten Kil­ta.

La 15.8. Pyhäjärvi soi -yökonsertti

klo 22 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ve­te­raa­ni­ku­ja, Sä­ky­lä). Fes­ti­vaa­lin noin tun­nin kes­tä­vän yö­kon­ser­tin nimi on Pi­meys, ja sen oh­jel­mis­tos­sa on Oli­vier Mes­si­ae­nin Lo­pu­nai­ko­jen kvar­tet­to kla­ri­ne­til­le, viu­lul­le, sel­lol­le ja pi­a­nol­le. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Ti 18.8. Kesäjumppaa

klo 18 Eu­ran ur­hei­lu­ken­tän ta­ka­na nur­mel­la. Mak­su­ton. Järj. Eu­ran Nais­voi­mis­te­li­jat.

Instagram