Toimittajalta
Mirja
 
Linnemäki
mirja.linnemaki@alasatakunta.fi
20.8.2015 14.58

Pöydän ympärillä

Lapseni pöydän ympärillä:/ nämä ovat niitä ihmisiä, joille minut on tarkoitettu/ olemaan hyvä. (Eeva Kilpi)

Kun lapset ja lastenlapset olivat tulossa syömään, mummu laittoi ruokaa niin, että olisi pataljoonalle riittänyt. Tehtaan ruokalassa isoihin kattiloihin tottuneelle ihmiselle oli kunnia-asia, ettei ainakaan kesken loppunut.

Ja kun kaik­ki oli­vat kyl­läi­siä, hä­nel­lä oli ta­pa­na päi­vi­tel­lä: Oi voi, kun näyt­tää sil­tä, et­tei pöy­däs­tä ole mi­tään pois­sa. Läh­dim­me sit­ten ku­kin ta­hoil­lem­me niin, et­tä mu­kaan oli pa­kat­tu suun­nil­leen vii­kon eväät.

Ruo­ka, sen lait­ta­mi­nen ja ja­ka­mi­nen, on var­maan iki­ai­kai­ses­ti ol­lut yk­si tär­keä vä­lit­tä­mi­sen ja hy­vän te­ke­mi­sen muo­to, ja myös tapa koo­ta lä­hei­siä yh­teen.

Eh­kä sitä ei osaa ar­vos­taa, kun ar­ki­nen, jo­ka­päi­väi­nen ja kii­rei­nen­kin ruu­an­lait­to lap­si­per­hees­sä ajoit­tain tym­pii; ai­na tätä sa­maa jau­he­li­haa ja ma­ka­roo­nia, broi­le­ri­sui­ka­let­ta ja pe­ru­naa...

Mut­ta vuo­sien ku­lut­tua, kun yh­tei­set ruo­kai­lut ovat jo tul­leet har­vi­nai­sik­si ja liit­ty­vät lä­hin­nä juh­la­het­kiin, voi kai­ho­ten muis­tel­la, mi­ten muu­si tai spa­get­ti ka­to­si al­ta ai­ka­yk­si­kön hoi­to- ja kou­lu­päi­vän jäl­keen. Tai kun il­ta­har­ras­tuk­sis­ta pa­laa­va näl­käi­nen lap­si ryn­tä­si ruo­ka­pöy­tään ja huu­dah­ti: Hai­see­pas tääl­lä hy­väl­tä!

Ai­kuis­tu­neen kat­raan näl­käi­sin jä­sen saat­taa yhä edel­leen toi­voa, et­tä ”olis ki­vaa, jos olis jo­tain ruo­kaa, kun tu­len”, kun toi­nen taas il­moit­taa: ”Tul­laan sun­nun­tai­na, mut­ta ei tar­vi­ta ruo­kaa!” Ja kol­man­nel­la ei eh­kä muu­ten vain ole näl­kä.

Jäl­ki­kas­vun ruok­ki­mi­nen tai­taa ol­la meis­sä si­sään­ra­ken­net­tu­na niin, et­tä se on ja py­syy, vaik­ka lap­set kas­vai­si­vat. Pe­rin­tei­ses­ti äi­deil­le kuu­lu­nee­seen ”vel­vol­li­suu­teen” tart­tu­vat ny­ky­ään yh­tä hy­vin myös isät, kai­ke­ni­käi­set.

Lii­ku­tus meni mel­kein it­kuk­si, kun taan­noin poik­ke­sin työ­päi­vän jäl­keen käy­mään isän luo­na. Hän oli keit­tä­nyt mak­ka­ra­sop­paa ja lait­ta­nut mi­nul­le lau­ta­sel­le val­miik­si ison an­nok­sen, teh­nyt vie­reen kak­si juus­to­voi­lei­pää ja kaa­ta­nut mai­don­kin val­miik­si la­siin. Jäl­ki­ruu­ak­si il­mes­tyi kun­non pa­la­nen pan­na­ria. Kuin oli­sin yhä ol­lut se lap­si, ko­to­na, huo­leh­dit­ta­va­na.

Kyl­lä se läm­mit­tää, huo­len­pi­to, vaik­ka ikä oli­si mikä.

Näköislehti

Menovinkit

To 13.8. Virsi-ilta Paneliassa

klo 18 ri­vi­myl­lyn pi­hal­la (Ri­vi­myl­lyn­tie 5, Eu­ra). Sää­va­raus, mahd. väis­tö­ti­lana Pa­ne­li­an kirk­ko. Järj. Eu­ran seu­ra­kun­ta ja Pa­ne­li­an Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys.

Pe 14.8. Narvi-triathlon

klo 18 La­pin Puu­sau­nal­la (Ruo­nan­tie 319, Rau­ma). Kun­to­sar­ja sekä kil­pa­sar­ja. Il­moit­tau­tua voi klo 16.30 al­ka­en, jos ei ole teh­nyt sitä etu­kä­teen. Järj. La­pin Sa­la­ma.

Pe 14.8. Karaoke-ilta Yläneellä

klo 19 Lyst­met­tän tans­si­la­val­la (Kuu­sis­ton­tie 425, Pöy­tyä) Uu­des­sa­kar­ta­nos­sa. Va­paa pää­sy. Järj. Uu­den­kar­ta­non ky­läyh­dis­tys.

La 15.8. Villiinny Koskeljärvestä -tapahtuma

klo 11.50–23. Klo 11.50 avaus Hon­ki­lah­den kou­lul­la (Kos­ken­ky­län­rait­ti 15, Eu­ra), klo 12–13 Tei­ja Kirk­ka­la ja Lee­na Koi­vis­to ker­to­vat suos­ta ja suo­löy­döis­tä, lap­sil­le aar­tee­net­sin­tää. Klo 13–15 Uh­ra­tun ran­nas­sa ko­ren­to­ret­ki, poh­ja­e­läi­miä ja hyön­teis­ho­tel­le­ja, pien­pe­to­pyy­dyk­siä, tie­to­kil­pai­lu. Klo 14–17 La­to­saa­res­sa yrt­ti­roh­dois­ta, luon­to­pol­ku, kah­vi­la, luon­to­ku­va­näyt­te­ly, klo 14–15 Vaal­jo­en siir­to­loh­ka­reet. Klo 15–18 vil­liyrt­ti­kah­vi­la ja on­gin­taa Härk­luo­mas­sa. Klo 16.30 läh­tö kou­lul­ta Tank­kaan ja ra­ja­pyy­kil­le. Klo 20 Kos­kel­jär­ven luon­toil­ta Uh­ra­tun ran­nas­sa. Klo 22 Jo­ki­suul­ta läh­tö le­pak­ko- ja yö­per­hos­ret­kel­le. Li­säk­si ta­pah­tu­mia, joi­hin on en­nak­koil­moit­tau­tu­mi­nen. Tar­kem­pi oh­jel­ma kun­nan verk­ko­si­vuil­la. Järj. pai­kal­li­set yh­dis­tyk­set ja yk­si­tyi­set.

La 15.8. Elopäivä-tapahtuma

klo 11–15 Vil­la Lin­tu­ris­sa (Köy­li­ön­tie 7, Sä­ky­lä). Oh­jel­mas­sa esi­mer­kik­si Ke­po­la-suun­nis­tus, leik­ki­mie­li­nen cros­s­fit-kisa, ka­ra­o­ke­telt­ta sekä ar­von­ta. Järj. Ke­po­lan ky­läyh­dis­tys.

La 15.8. Perhos­har­ras­tuksen esittely

klo 12–16 Kiu­kais­ten Wan­has­sa pap­pi­las­sa (Pap­pi­lan­ku­ja 3, Eu­ra). Mii­ka Vuo­la ja Simo Kor­pe­la ker­to­vat per­hos­har­ras­tuk­ses­taan. Jat­kos­sa Kiu­kais­ten Wan­ha pap­pi­la on au­ki vain vii­kon­lop­pui­sin. Järj. Kiu­kais­ten Kil­ta.

La 15.8. Pyhäjärvi soi -yökonsertti

klo 22 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ve­te­raa­ni­ku­ja, Sä­ky­lä). Fes­ti­vaa­lin noin tun­nin kes­tä­vän yö­kon­ser­tin nimi on Pi­meys, ja sen oh­jel­mis­tos­sa on Oli­vier Mes­si­ae­nin Lo­pu­nai­ko­jen kvar­tet­to kla­ri­ne­til­le, viu­lul­le, sel­lol­le ja pi­a­nol­le. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Ti 18.8. Kesäjumppaa

klo 18 Eu­ran ur­hei­lu­ken­tän ta­ka­na nur­mel­la. Mak­su­ton. Järj. Eu­ran Nais­voi­mis­te­li­jat.

Instagram

Menovinkit

To 13.8. Virsi-ilta Paneliassa

klo 18 ri­vi­myl­lyn pi­hal­la (Ri­vi­myl­lyn­tie 5, Eu­ra). Sää­va­raus, mahd. väis­tö­ti­lana Pa­ne­li­an kirk­ko. Järj. Eu­ran seu­ra­kun­ta ja Pa­ne­li­an Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys.

Pe 14.8. Narvi-triathlon

klo 18 La­pin Puu­sau­nal­la (Ruo­nan­tie 319, Rau­ma). Kun­to­sar­ja sekä kil­pa­sar­ja. Il­moit­tau­tua voi klo 16.30 al­ka­en, jos ei ole teh­nyt sitä etu­kä­teen. Järj. La­pin Sa­la­ma.

Pe 14.8. Karaoke-ilta Yläneellä

klo 19 Lyst­met­tän tans­si­la­val­la (Kuu­sis­ton­tie 425, Pöy­tyä) Uu­des­sa­kar­ta­nos­sa. Va­paa pää­sy. Järj. Uu­den­kar­ta­non ky­läyh­dis­tys.

La 15.8. Villiinny Koskeljärvestä -tapahtuma

klo 11.50–23. Klo 11.50 avaus Hon­ki­lah­den kou­lul­la (Kos­ken­ky­län­rait­ti 15, Eu­ra), klo 12–13 Tei­ja Kirk­ka­la ja Lee­na Koi­vis­to ker­to­vat suos­ta ja suo­löy­döis­tä, lap­sil­le aar­tee­net­sin­tää. Klo 13–15 Uh­ra­tun ran­nas­sa ko­ren­to­ret­ki, poh­ja­e­läi­miä ja hyön­teis­ho­tel­le­ja, pien­pe­to­pyy­dyk­siä, tie­to­kil­pai­lu. Klo 14–17 La­to­saa­res­sa yrt­ti­roh­dois­ta, luon­to­pol­ku, kah­vi­la, luon­to­ku­va­näyt­te­ly, klo 14–15 Vaal­jo­en siir­to­loh­ka­reet. Klo 15–18 vil­liyrt­ti­kah­vi­la ja on­gin­taa Härk­luo­mas­sa. Klo 16.30 läh­tö kou­lul­ta Tank­kaan ja ra­ja­pyy­kil­le. Klo 20 Kos­kel­jär­ven luon­toil­ta Uh­ra­tun ran­nas­sa. Klo 22 Jo­ki­suul­ta läh­tö le­pak­ko- ja yö­per­hos­ret­kel­le. Li­säk­si ta­pah­tu­mia, joi­hin on en­nak­koil­moit­tau­tu­mi­nen. Tar­kem­pi oh­jel­ma kun­nan verk­ko­si­vuil­la. Järj. pai­kal­li­set yh­dis­tyk­set ja yk­si­tyi­set.

La 15.8. Elopäivä-tapahtuma

klo 11–15 Vil­la Lin­tu­ris­sa (Köy­li­ön­tie 7, Sä­ky­lä). Oh­jel­mas­sa esi­mer­kik­si Ke­po­la-suun­nis­tus, leik­ki­mie­li­nen cros­s­fit-kisa, ka­ra­o­ke­telt­ta sekä ar­von­ta. Järj. Ke­po­lan ky­läyh­dis­tys.

La 15.8. Perhos­har­ras­tuksen esittely

klo 12–16 Kiu­kais­ten Wan­has­sa pap­pi­las­sa (Pap­pi­lan­ku­ja 3, Eu­ra). Mii­ka Vuo­la ja Simo Kor­pe­la ker­to­vat per­hos­har­ras­tuk­ses­taan. Jat­kos­sa Kiu­kais­ten Wan­ha pap­pi­la on au­ki vain vii­kon­lop­pui­sin. Järj. Kiu­kais­ten Kil­ta.

La 15.8. Pyhäjärvi soi -yökonsertti

klo 22 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ve­te­raa­ni­ku­ja, Sä­ky­lä). Fes­ti­vaa­lin noin tun­nin kes­tä­vän yö­kon­ser­tin nimi on Pi­meys, ja sen oh­jel­mis­tos­sa on Oli­vier Mes­si­ae­nin Lo­pu­nai­ko­jen kvar­tet­to kla­ri­ne­til­le, viu­lul­le, sel­lol­le ja pi­a­nol­le. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Ti 18.8. Kesäjumppaa

klo 18 Eu­ran ur­hei­lu­ken­tän ta­ka­na nur­mel­la. Mak­su­ton. Järj. Eu­ran Nais­voi­mis­te­li­jat.

Instagram