Toimittajalta
Mirja
 
Linnemäki
mirja.linnemaki@alasatakunta.fi
31.3.2015 16.51

Luonnonvoimien armoilla

Talvea on taas ollut vaivaksi asti: pimeää, liukasta, tuulista, harmaata. Kohta se on ohi, mutta vielä ollaan luonnonvoimien armoilla.

Olen kiitollinen kouluaikojen vihatulle kestä­vyys­ko­keelle, Cooperin testille, sillä se on antanut keinon selättää tätä näillä leveysasteilla usein varsin ankeaa vuodenaikaa.

Sil­loin 70-lu­vul­la kou­lu­lii­kun­nan ar­vo­sa­na tuli pit­käl­ti niis­tä met­reis­tä, mitä on­nis­tui 12 mi­nuu­tis­sa juok­se­maan. Kun piti saa­da kes­ki­ar­voa ylös ja to­dis­tuk­seen kii­tet­tä­viä, oli ryh­dyt­tä­vä tree­naa­maan hy­vis­sä ajoin en­nen tes­tiä.

Juok­sin Kiis­ki­mä­en ta­ka­maas­to­jen pol­ku­ja Kaut­tu­an met­sään tai Eu­ras­suol­le, syk­syn hä­mä­ris­sä­kin. Juok­su­ki­pi­nä jäi kou­lu­tes­tin sy­tyt­tä­mä­nä niis­tä ajois­ta. Opis­ke­lu­ai­koi­na Tam­pe­reel­la rei­tit löy­tyi­vät Pyy­ni­kil­tä ja sit­tem­min, kun koti oli muu­ta­mia vuo­sia Rau­mal­la, me­ren ran­noil­ta Kor­te­lan nur­kis­ta.

Pa­ras­ta kun­toi­li­joi­den pal­ve­lua olen myö­hem­min löy­tä­nyt Po­ris­ta: lenk­kei­lin tai hiih­din siel­lä sinä ai­ka­na, kun lap­si har­ras­ti, ja sta­di­o­nin pää­dys­sä oli myö­häi­seen il­taan as­ti va­paas­ti käy­tös­sä läm­min pu­ku­huo­ne ja suih­ku. Mel­kein luk­sus­ta.

Mat­ka ja ai­ka, kil­pai­lus­ta pu­hu­mat­ta­kaan, ei­vät kou­lu­ai­ko­jen jäl­keen enää ole ol­leet tär­kei­tä, ja kun­non yl­lä­pi­to tai ko­hen­ta­mi­nen tai pai­non­hal­lin­ta ovat vain ter­ve­tul­lei­ta si­vu­tuot­tei­ta – tär­kein mo­tii­vi juok­se­mi­seen on ”kor­vien vä­lin” tuu­let­ta­mi­nen.

Se on­nis­tuu par­hai­ten met­säs­sä tai hil­jai­sil­la teil­lä, ja tal­vi­nen pi­meys on sii­hen kaik­kein pa­ras­ta. Kun ym­pä­ris­töä ei näe, sitä ei tar­vit­se aja­tel­la. Met­säs­sä tut­tu pol­ku löy­tyy ot­sa­lam­pul­la ja ka­tu­va­lot­to­mil­le syr­jä­teil­le kes­kus­tan ul­ko­puo­lel­la ka­jas­taa yleen­sä sen ver­ran tai­vaal­ta ky­län va­lo­ja, et­tä rei­tin kyl­lä erot­taa.

On kuin su­kel­tai­si, mut­tei ve­teen vaan rau­hoit­ta­vaan pi­mey­teen. Täl­lais­ta ei mui­na vuo­de­nai­koi­na voi ko­kea.

Lii­kun­nan myön­tei­siä vai­ku­tuk­sia mie­li­a­laan on se­li­tet­ty en­dor­fii­neil­la, mut­ta us­kon yk­sin­ker­tai­sem­paan se­li­tyk­seen: Kun lenk­ki­po­lul­ta puut­tuu häly ja vils­ke ei­kä ole muu­ta teh­tä­vää kuin lait­taa jal­kaa toi­sen eteen, ai­vot saa­vat rau­han hil­jai­sel­le työl­leen ja elä­män sol­mut, isot tai pie­net, voi­vat au­e­ta.

Näköislehti

Menovinkit

To 13.8. Virsi-ilta Paneliassa

klo 18 ri­vi­myl­lyn pi­hal­la (Ri­vi­myl­lyn­tie 5, Eu­ra). Sää­va­raus, mahd. väis­tö­ti­lana Pa­ne­li­an kirk­ko. Järj. Eu­ran seu­ra­kun­ta ja Pa­ne­li­an Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys.

Pe 14.8. Narvi-triathlon

klo 18 La­pin Puu­sau­nal­la (Ruo­nan­tie 319, Rau­ma). Kun­to­sar­ja sekä kil­pa­sar­ja. Il­moit­tau­tua voi klo 16.30 al­ka­en, jos ei ole teh­nyt sitä etu­kä­teen. Järj. La­pin Sa­la­ma.

Pe 14.8. Karaoke-ilta Yläneellä

klo 19 Lyst­met­tän tans­si­la­val­la (Kuu­sis­ton­tie 425, Pöy­tyä) Uu­des­sa­kar­ta­nos­sa. Va­paa pää­sy. Järj. Uu­den­kar­ta­non ky­läyh­dis­tys.

La 15.8. Villiinny Koskeljärvestä -tapahtuma

klo 11.50–23. Klo 11.50 avaus Hon­ki­lah­den kou­lul­la (Kos­ken­ky­län­rait­ti 15, Eu­ra), klo 12–13 Tei­ja Kirk­ka­la ja Lee­na Koi­vis­to ker­to­vat suos­ta ja suo­löy­döis­tä, lap­sil­le aar­tee­net­sin­tää. Klo 13–15 Uh­ra­tun ran­nas­sa ko­ren­to­ret­ki, poh­ja­e­läi­miä ja hyön­teis­ho­tel­le­ja, pien­pe­to­pyy­dyk­siä, tie­to­kil­pai­lu. Klo 14–17 La­to­saa­res­sa yrt­ti­roh­dois­ta, luon­to­pol­ku, kah­vi­la, luon­to­ku­va­näyt­te­ly, klo 14–15 Vaal­jo­en siir­to­loh­ka­reet. Klo 15–18 vil­liyrt­ti­kah­vi­la ja on­gin­taa Härk­luo­mas­sa. Klo 16.30 läh­tö kou­lul­ta Tank­kaan ja ra­ja­pyy­kil­le. Klo 20 Kos­kel­jär­ven luon­toil­ta Uh­ra­tun ran­nas­sa. Klo 22 Jo­ki­suul­ta läh­tö le­pak­ko- ja yö­per­hos­ret­kel­le. Li­säk­si ta­pah­tu­mia, joi­hin on en­nak­koil­moit­tau­tu­mi­nen. Tar­kem­pi oh­jel­ma kun­nan verk­ko­si­vuil­la. Järj. pai­kal­li­set yh­dis­tyk­set ja yk­si­tyi­set.

La 15.8. Elopäivä-tapahtuma

klo 11–15 Vil­la Lin­tu­ris­sa (Köy­li­ön­tie 7, Sä­ky­lä). Oh­jel­mas­sa esi­mer­kik­si Ke­po­la-suun­nis­tus, leik­ki­mie­li­nen cros­s­fit-kisa, ka­ra­o­ke­telt­ta sekä ar­von­ta. Järj. Ke­po­lan ky­läyh­dis­tys.

La 15.8. Perhos­har­ras­tuksen esittely

klo 12–16 Kiu­kais­ten Wan­has­sa pap­pi­las­sa (Pap­pi­lan­ku­ja 3, Eu­ra). Mii­ka Vuo­la ja Simo Kor­pe­la ker­to­vat per­hos­har­ras­tuk­ses­taan. Jat­kos­sa Kiu­kais­ten Wan­ha pap­pi­la on au­ki vain vii­kon­lop­pui­sin. Järj. Kiu­kais­ten Kil­ta.

La 15.8. Pyhäjärvi soi -yökonsertti

klo 22 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ve­te­raa­ni­ku­ja, Sä­ky­lä). Fes­ti­vaa­lin noin tun­nin kes­tä­vän yö­kon­ser­tin nimi on Pi­meys, ja sen oh­jel­mis­tos­sa on Oli­vier Mes­si­ae­nin Lo­pu­nai­ko­jen kvar­tet­to kla­ri­ne­til­le, viu­lul­le, sel­lol­le ja pi­a­nol­le. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Ti 18.8. Kesäjumppaa

klo 18 Eu­ran ur­hei­lu­ken­tän ta­ka­na nur­mel­la. Mak­su­ton. Järj. Eu­ran Nais­voi­mis­te­li­jat.

Instagram

Menovinkit

To 13.8. Virsi-ilta Paneliassa

klo 18 ri­vi­myl­lyn pi­hal­la (Ri­vi­myl­lyn­tie 5, Eu­ra). Sää­va­raus, mahd. väis­tö­ti­lana Pa­ne­li­an kirk­ko. Järj. Eu­ran seu­ra­kun­ta ja Pa­ne­li­an Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys.

Pe 14.8. Narvi-triathlon

klo 18 La­pin Puu­sau­nal­la (Ruo­nan­tie 319, Rau­ma). Kun­to­sar­ja sekä kil­pa­sar­ja. Il­moit­tau­tua voi klo 16.30 al­ka­en, jos ei ole teh­nyt sitä etu­kä­teen. Järj. La­pin Sa­la­ma.

Pe 14.8. Karaoke-ilta Yläneellä

klo 19 Lyst­met­tän tans­si­la­val­la (Kuu­sis­ton­tie 425, Pöy­tyä) Uu­des­sa­kar­ta­nos­sa. Va­paa pää­sy. Järj. Uu­den­kar­ta­non ky­läyh­dis­tys.

La 15.8. Villiinny Koskeljärvestä -tapahtuma

klo 11.50–23. Klo 11.50 avaus Hon­ki­lah­den kou­lul­la (Kos­ken­ky­län­rait­ti 15, Eu­ra), klo 12–13 Tei­ja Kirk­ka­la ja Lee­na Koi­vis­to ker­to­vat suos­ta ja suo­löy­döis­tä, lap­sil­le aar­tee­net­sin­tää. Klo 13–15 Uh­ra­tun ran­nas­sa ko­ren­to­ret­ki, poh­ja­e­läi­miä ja hyön­teis­ho­tel­le­ja, pien­pe­to­pyy­dyk­siä, tie­to­kil­pai­lu. Klo 14–17 La­to­saa­res­sa yrt­ti­roh­dois­ta, luon­to­pol­ku, kah­vi­la, luon­to­ku­va­näyt­te­ly, klo 14–15 Vaal­jo­en siir­to­loh­ka­reet. Klo 15–18 vil­liyrt­ti­kah­vi­la ja on­gin­taa Härk­luo­mas­sa. Klo 16.30 läh­tö kou­lul­ta Tank­kaan ja ra­ja­pyy­kil­le. Klo 20 Kos­kel­jär­ven luon­toil­ta Uh­ra­tun ran­nas­sa. Klo 22 Jo­ki­suul­ta läh­tö le­pak­ko- ja yö­per­hos­ret­kel­le. Li­säk­si ta­pah­tu­mia, joi­hin on en­nak­koil­moit­tau­tu­mi­nen. Tar­kem­pi oh­jel­ma kun­nan verk­ko­si­vuil­la. Järj. pai­kal­li­set yh­dis­tyk­set ja yk­si­tyi­set.

La 15.8. Elopäivä-tapahtuma

klo 11–15 Vil­la Lin­tu­ris­sa (Köy­li­ön­tie 7, Sä­ky­lä). Oh­jel­mas­sa esi­mer­kik­si Ke­po­la-suun­nis­tus, leik­ki­mie­li­nen cros­s­fit-kisa, ka­ra­o­ke­telt­ta sekä ar­von­ta. Järj. Ke­po­lan ky­läyh­dis­tys.

La 15.8. Perhos­har­ras­tuksen esittely

klo 12–16 Kiu­kais­ten Wan­has­sa pap­pi­las­sa (Pap­pi­lan­ku­ja 3, Eu­ra). Mii­ka Vuo­la ja Simo Kor­pe­la ker­to­vat per­hos­har­ras­tuk­ses­taan. Jat­kos­sa Kiu­kais­ten Wan­ha pap­pi­la on au­ki vain vii­kon­lop­pui­sin. Järj. Kiu­kais­ten Kil­ta.

La 15.8. Pyhäjärvi soi -yökonsertti

klo 22 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ve­te­raa­ni­ku­ja, Sä­ky­lä). Fes­ti­vaa­lin noin tun­nin kes­tä­vän yö­kon­ser­tin nimi on Pi­meys, ja sen oh­jel­mis­tos­sa on Oli­vier Mes­si­ae­nin Lo­pu­nai­ko­jen kvar­tet­to kla­ri­ne­til­le, viu­lul­le, sel­lol­le ja pi­a­nol­le. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Ti 18.8. Kesäjumppaa

klo 18 Eu­ran ur­hei­lu­ken­tän ta­ka­na nur­mel­la. Mak­su­ton. Järj. Eu­ran Nais­voi­mis­te­li­jat.

Instagram