Toimittajalta
Mirja
 
Linnemäki
mirja.linnemaki@alasatakunta.fi
16.10.2015 16.04

Rutiinien siunaus

Kun mieli on väsynyt, rasita ruumista. Tuollainen lause oli työkaverin seinällä vuosia sitten, ja osui silmiin niin usein, että jäi mieleen.

Van­ha vii­saus ja hyvä neu­vo. Ko­ke­muk­ses­ta tie­tää, et­tä tyl­syy­den ja ala­ku­lon tul­len usein aut­taa, kun vain ryh­tyy te­ke­mään jo­tain pien­tä ja ar­kis­ta.

En­ti­sai­ko­jen ih­mi­set osa­si­vat sen eh­kä pa­rem­min kuin me. Muis­tan, mi­ten mum­mul­la oli ta­pa­na ot­taa huo­not, ikä­vät tai su­rul­li­set asi­at vas­taan: Het­ken py­säh­dys, kat­se jos­sain kau­ka­na, eh­kä joku huo­kaus tai ää­ne­tön ru­kous, mut­ta sit­ten jat­kui­vat as­ka­reet, pe­ru­noi­den kuo­ri­mi­nen tai pyy­kin si­lit­tä­mi­nen tai mikä nyt sat­tui kes­ken ole­maan.

Joku kuu­lem­ma al­kaa sii­vo­ta kaap­pe­ja, kun maa­il­ma järk­kyy.

Ru­tii­nien siu­naus on juu­ri sii­nä. Ne an­ta­vat kä­sil­le työ­tä ja mie­lel­le ai­kaa ja rau­haa työs­tää asi­oi­ta. Tun­tuu kuin elä­mä oli­si kai­kes­ta huo­li­mat­ta hal­lin­nas­sa.

Pa­ras­ta ru­tii­nien an­ta­maa te­ra­pi­aa ovat pi­ha­työt. Ole­vien ja tu­le­vien mu­reh­ti­mi­nen kes­key­tyy, unoh­tuu­kin, tai ku­tis­tuu uu­siin mit­ta­suh­tei­siin, kun kään­tää kas­vi­maa­ta, leik­kaa pak­ka­sen lan­nis­ta­mia ke­sä­kuk­kia tai ha­ra­voi. Pu­hu­mat­ta­kaan ke­vään ja ke­sän puu­tar­ha­töis­tä, joi­hin kuu­luu vie­lä bo­nuk­se­na uu­den kas­vun seu­raa­mi­nen.

Ko­vin ar­ki­nen lää­ke, mut­ta toi­mii. Ja sii­nä on se­kin hyvä puo­li, et­tä työ ei lopu kes­ken ei­kä tule val­miik­si ja sil­ti työn­sä jäl­jen nä­kee heti. Sii­nä saa myös ai­kaan jo­tain konk­reet­tis­ta – tun­ne mer­ki­tyk­set­tö­myy­des­tä tai tur­huu­des­ta ei kuu­lu puu­tar­ha­töi­hin.

Pi­ha­töis­sä voi myös tun­tea ole­van­sa osa jo­tain suu­rem­paa suun­ni­tel­maa: muu­ta­mien kuu­kau­sien ku­lut­tua kom­pos­tis­ta saa taas jo le­vit­tää mul­taa ja pen­keis­tä, jot­ka nyt tyh­je­ne­vät, pus­kee uut­ta vih­re­ää.

Ai­na­kin Yh­dys­val­lois­sa täs­tä ai­hees­ta on teh­ty yli­o­pis­to­tut­ki­mus­ta­kin. Tie­de se­lit­tää asi­aa niin, et­tä pi­hoil­la ja puu­tar­hois­sa elää har­mi­ton bak­tee­ri, joka saa eli­mis­tön tuot­ta­maan enem­män se­ro­to­nii­nia. Se taas sekä tor­juu ma­sen­nus­ta et­tä ren­tout­taa, vir­kis­tää ja li­sää on­nel­li­suut­ta.

Ei­pä muu­ta kuin sitä bak­tee­ria hank­ki­maan sit­ten vain tä­nään­kin – vaik­ka eh­käi­se­mään jo en­nal­ta syk­syn ala­ku­loa.

Näköislehti

Menovinkit

Pe 7.8. Elokuun ilta

klo 18 Ylä­neen mu­se­on­mä­el­lä ( Lii­san­tie 13). Oh­jel­mas­sa mm. Pöy­ty­än poj­jaat, Es­si Erä­ve­si, Hei­di Tuo­mo­la, Han­hi­jo­en mum­mot, buf­fet­ti.

La–su 8.–9.8. Köyliö-päivät

Lau­an­tai­na oh­jel­mas­sa mm. Juh­la­vuo­den pui­den is­tut­ta­mi­nen Pau­lan puis­tos­sa (Tuis­ku­las­sa Nur­men­mä­en­tien ja Lin­ja­tien vä­lis­sä) klo 10, Vil­la Lin­tu­rin (Köy­li­ön­tie 7) va­lo­ku­va­näyt­te­ly klo 11–17, Köy­liö-seu­ran ko­ti­seu­tu­näyt­te­lyn ava­jai­si­set Lal­lin Gal­le­ri­as­sa ( Köy­li­ön­tie 2) kel­lo 12–15 sekä Räi­sä­lä-mu­se­os­sa (Köy­li­ön­tie 2) kel­lo 12–16, Hym­py­ko­ren­non pol­ku Met­sä­jär­vel­lä klo 14, mölk­ky­ot­te­lu Yt­ti­län mu­se­o­kou­lul­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 348) klo 14, pik­nik-puis­to­kon­sert­ti Kan­kaan­pään mei­je­rin puis­tos­sa (Py­hän Hen­ri­kin­tie 8) kel­lo 18. Sun­nun­tai­na ke­sä­kirk­ko Tuis­ku­lan ke­sä­te­at­te­ril­la (Il­miin­tie 27) klo 10, Köy­liö-seu­ran 20-vuo­tis­juh­la kak­ku­kah­vei­neen Lal­lin kou­lul­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 121) klo 12.15 ja oh­jel­ma­o­suus klo 13.

Su 9.8. Reissu-Veikon sottiisi

klo 14 Ylä­neen mu­se­o­mä­el­lä pe­li­man­ne­ja Poh­jan­maal­ta, Sa­ta­kun­nas­ta, Tu­run seu­dul­ta sekä Ylä­neen Pe­li­man­nit.

Ti 11.8. Yttilän iltatori

klo 17–20 Yt­ti­län mu­se­o­kou­lun pi­ha­maal­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 348). Vart­tu­neem­pi väki kah­vit­te­lee en­nen il­ta­to­ria ul­ko­na klo 16.

Instagram

Menovinkit

Pe 7.8. Elokuun ilta

klo 18 Ylä­neen mu­se­on­mä­el­lä ( Lii­san­tie 13). Oh­jel­mas­sa mm. Pöy­ty­än poj­jaat, Es­si Erä­ve­si, Hei­di Tuo­mo­la, Han­hi­jo­en mum­mot, buf­fet­ti.

La–su 8.–9.8. Köyliö-päivät

Lau­an­tai­na oh­jel­mas­sa mm. Juh­la­vuo­den pui­den is­tut­ta­mi­nen Pau­lan puis­tos­sa (Tuis­ku­las­sa Nur­men­mä­en­tien ja Lin­ja­tien vä­lis­sä) klo 10, Vil­la Lin­tu­rin (Köy­li­ön­tie 7) va­lo­ku­va­näyt­te­ly klo 11–17, Köy­liö-seu­ran ko­ti­seu­tu­näyt­te­lyn ava­jai­si­set Lal­lin Gal­le­ri­as­sa ( Köy­li­ön­tie 2) kel­lo 12–15 sekä Räi­sä­lä-mu­se­os­sa (Köy­li­ön­tie 2) kel­lo 12–16, Hym­py­ko­ren­non pol­ku Met­sä­jär­vel­lä klo 14, mölk­ky­ot­te­lu Yt­ti­län mu­se­o­kou­lul­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 348) klo 14, pik­nik-puis­to­kon­sert­ti Kan­kaan­pään mei­je­rin puis­tos­sa (Py­hän Hen­ri­kin­tie 8) kel­lo 18. Sun­nun­tai­na ke­sä­kirk­ko Tuis­ku­lan ke­sä­te­at­te­ril­la (Il­miin­tie 27) klo 10, Köy­liö-seu­ran 20-vuo­tis­juh­la kak­ku­kah­vei­neen Lal­lin kou­lul­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 121) klo 12.15 ja oh­jel­ma­o­suus klo 13.

Su 9.8. Reissu-Veikon sottiisi

klo 14 Ylä­neen mu­se­o­mä­el­lä pe­li­man­ne­ja Poh­jan­maal­ta, Sa­ta­kun­nas­ta, Tu­run seu­dul­ta sekä Ylä­neen Pe­li­man­nit.

Ti 11.8. Yttilän iltatori

klo 17–20 Yt­ti­län mu­se­o­kou­lun pi­ha­maal­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 348). Vart­tu­neem­pi väki kah­vit­te­lee en­nen il­ta­to­ria ul­ko­na klo 16.

Instagram