Blogi
Kirsi
 
Kiuru
Pulla päivässä pitää kurvit kunnossa ja luut piilossa! Olen Kirsi Kiuru, ja leipominen on yksi rakkaimmista harrastuksistani. Jauhot pöllyävät keittiössäni viikoittain. Välillä tulos miellyttää, välillä… aloitetaan alusta. Kirsin keittiössä -blogia olen pitänyt kohta kymmenen vuotta. Sieltä löytyy ohjeita, jotka jokainen osaa taatusti toteuttaa. Täydellistä leivonnaista metsästän edelleen.
10.8.2017 16.00

Rulla-herkkua

Kirsi Kiuru

Suussasulava kääretorttu on helppo ja nopea. Siitä voi tehdä leivoksia, kakkuja tai vaikka upeita jälkiruokia kuten charlotte russea.

Näil­lä vin­keil­lä kää­re­tort­tu on­nis­tuu taa­tus­ti:

Pa­ras vaah­to tai­ki­naan syn­tyy huo­neen­läm­pöi­sis­tä mu­nis­ta, jo­ten ota mu­nat hy­vis­sä ajoin en­nen lei­po­mis­ta huo­neen­läm­pöön.

Se, on­ko tai­ki­na tar­peek­si vaah­tou­tu­nut, on hy­vin help­po tar­kis­taa. Py­säy­tä vat­kain, nos­ta te­rät ylös. Pu­do­ta te­ris­tä tai­ki­naa vaah­don pin­nal­le. Jos tai­ki­nas­ta jää pin­taan ku­vi­oi­ta, vaah­to on val­mis­ta.

Kui­vat ai­neet kan­nat­taa eh­dot­to­mas­ti li­sä­tä tai­ki­naan sii­vi­län läpi, täl­löin tai­ki­naan ei tule paak­ku­ja. Tur­haa se­koit­ta­mis­ta tu­lee vält­tää jau­ho­ja li­sä­tes­sä, kuoh­keus kär­sii jos se­koi­te­taan lii­kaa.

Kää­re­tor­tun pe­ru­soh­jet­ta voit muo­ka­ta hel­pos­ti lem­pi­ma­ku­je­si ja -täyt­teit­te­si mu­kaan lu­ke­mat­to­mil­la ta­voil­la.

Suk­laa­kää­re­tort­tu­poh­ja eli unel­ma­tort­tu syn­tyy li­sää­mäl­lä tai­ki­naan kak­si ruo­ka­lu­si­kal­lis­ta tum­maa kaa­ka­o­jau­het­ta.

Myös poh­ja­tai­ki­naa voi ha­lu­tes­sa maus­taa. Li­sää jouk­koon esi­mer­kik­si puo­li tee­lu­si­kal­lis­ta kar­de­mum­maa tai vaik­ka kak­si ruo­ka­lu­si­kal­lis­ta val­mis­ta Ma­ri­an­ne-kark­ki­rou­het­ta. Mie­li­ku­vi­tus­ta ke­hiin!

Myös täy­tet­tä voi muun­nel­la hel­pos­ti. Täyt­tei­tä voi val­mis­taa not­kis­te­tus­ta jää­te­lös­tä, ker­ma­vaah­dos­ta, maus­te­tus­ta tuo­re­juus­tos­ta tai rah­kas­ta, suk­laa­mous­ses­ta, mar­jois­ta, hil­lois­ta, he­del­mis­tä, rou­hi­tuis­ta ma­kei­sis­ta tai suk­laas­ta.

Val­miin kää­re­tor­tun voi ha­lu­tes­sa kuor­rut­taa ja ko­ris­tel­la, jol­loin lop­pu­tu­los on pe­rin­teis­tä mal­lia juh­la­vam­pi. Toki pe­rin­tei­nen­kin on juh­la­va. Kuor­ru­tuk­seen so­pi­vat esi­mer­kik­si suk­laa, mar­si­paa­ni tai ker­ma­vaah­to ja ko­ris­te­luun non­pa­rel­lit, mar­jat ja he­del­mä­pa­lat tai vaik­ka syö­tä­vät ku­kat.

Glu­tee­nit­to­man saat kor­vaa­mal­la veh­nä­jau­hot joko pe­ru­na­jau­hoil­la tai glu­tee­nit­to­mal­la jau­ho­se­ok­sel­la.

Täs­sä siis pe­ru­soh­je ”pe­rus­täyt­teel­lä”… ome­na­hil­lon voit­ta­nut­ta ei ole… lemp­pa­ri kää­re­tort­tu­ni, sen kum­mem­min kruu­sai­le­mat­ta ;)

Kirsi Kiuru

OME­NA-KÄÄ­RE­TORT­TU

Ai­nek­set:

4 mu­naa

1½ dl so­ke­ria

1 dl veh­nä­jau­ho­ja

3/4 dl pe­ru­na­jau­ho­ja

1 tl lei­vin­jau­het­ta

Täy­te:

ome­na­hil­loa

Vaah­do­ta mu­nat ja so­ke­ri vaa­le­ak­si vaah­dok­si. Se­koi­ta kes­ke­nään jau­hot ja lei­vin­jau­he toi­ses­sa kul­hos­sa. Li­sää jau­ho­se­os sii­vi­län läpi vaah­toon va­ro­vas­ti nos­tel­len.

Kaa­da tai­ki­na lei­vin­pa­pe­rin pääl­le uu­ni­pel­lil­le ja pais­ta kes­ki­ta­sol­la 225 as­tees­sa 6–8 mi­nuut­tia kul­lan­rus­ke­ak­si.

Ku­moa kyp­sä tort­tu­le­vy toi­sel­le, puh­taal­le lei­vin­pa­pe­ril­le, jol­le on ri­po­tel­tu so­ke­ria. Pois­ta poh­ja­pa­pe­ri va­ro­vas­ti hi­vut­ta­en, kun tort­tu on hie­man jääh­ty­nyt.

Le­vi­tä hil­lo jääh­ty­neel­le tort­tu­le­vyl­le. Jätä noin 1/4 poh­jas­ta il­man täy­tet­tä.

Rul­laa tor­tuk­si lei­vin­pa­pe­rin avul­la. Aloi­ta täy­te­tys­tä le­ve­äs­tä reu­nas­ta. An­na ve­täy­tyä jää­kaa­pis­sa lei­vin­pa­pe­rin si­säl­lä 30–60 mi­nut­tia.

Näköislehti

Menovinkit

To 24.9. Vallaton vauvalorutuokio

klo 10–10.45 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33) vau­voil­le (vas­ta­syn­ty­neis­tä noin yk­si­vuo­ti­ai­siin) ja hei­dän van­hem­mil­leen iloi­nen lo­ru­tuo­kio kir­ja­vink­kei­neen. Oma vilt­ti mu­kaan. Järj. Lou­nais-Suo­men kir­jas­to­jen las­ten ja nuor­ten ryh­mä.

Pe 25.9. Nälkäpäiväkeräys Hinnerjoella

klo 9–14 SPR:n Hin­ner­jo­en osas­to myy Kul­ma­to­rin pi­hal­la Näl­kä­päi­vä-limp­pu­ja ja her­ne­keit­toa.

Pe 25.9. Satuhetki

klo 9.30 Ke­po­lan kir­jas­tos­sa (Kar­ja­lan­tie 1 A, Sä­ky­lä) lu­ki­joi­na Ke­po­lan kou­lun op­pi­lai­ta.

Pe 25.9. Novelleja ja neulontaa

klo 10–11.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa ly­hyi­tä ker­to­muk­sia Sir­pa Sa­to­lan lu­ke­ma­na. Ota oma kä­si­työ ha­lu­tes­sa­si mu­kaan. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 25.9. Satutuokio

klo 10 Pa­ne­li­an kir­jas­tos­sa (Mä­ki­län­tie 2a) mu­ka­via ker­to­muk­sia ylei­sön jak­sa­mi­sen mu­kaan. Li­säk­si myös as­kar­te­lua tai muu­ta puu­haa sekä kir­ja­vink­ke­jä. Kes­to noin 30–45 mi­nuut­tia. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

La 26.9. Kohnan lenkki

klo 8.30 Pa­ne­li­an kou­lul­la (Kas­kis­ton­tie 21) ava­taan kil­pai­lu­kes­kus, il­moit­tau­tu­mi­nen sar­joi­hin päät­tyy puo­li tun­tia en­nen sar­jan läh­töä. Läh­döt: klo 9.30 ret­ki­sar­ja, klo 10 T/P6 ja T/P8, klo 10.30 T/P10 ja T/P12, klo 11.15 ylei­nen, M/N50 ja hölk­kä. Sar­jo­jen par­haat pal­ki­taan pa­ne­li­a­lai­sin pal­kin­noin. Las­ten sar­jas­sa ar­von­ta­pal­kin­to­ja. Koh­nan Len­kil­lä kil­pail­laan myös 3. Ari-Pek­ka Pit­kä­sen muis­to­kil­pai­lu, jos­sa kil­pail­laan A-P:n lau­ta­nen –kier­to­pal­kin­nos­ta. Järj. Peli-Wel­jet.

La 26.9. Isä-lapsi-eräpolku

klo 12–14 Köy­li­ön Kan­kaan­pään am­pu­ma­ra­dal­la oh­jel­mas­sa met­sän sii­mek­ses­sä kier­tä­vä rata, jos­sa eri­lai­sia toi­min­nal­li­sia ras­ti­teh­tä­viä, mm. il­ma­ki­vää­ril­lä ja jou­sel­la am­mun­taa, eläin­la­jien tun­nis­tus­ta. Mah­dol­li­suus omien mak­ka­roi­den pais­toon, puf­fet­ti. Järj. Sä­ky­län-Köy­li­ön rhy ja MLL Köy­liö.

Su 27.9. Sydänviikon luontoretki

klo 13 yh­teis­kul­je­tus Eu­ran lin­ja-au­to­a­se­mal­ta Kos­kel­jär­vel­le, jos­sa tu­tus­tu­taan Kelt­num­men hau­taus­maa­han ja La­to­saa­ren lin­tu­tor­niin. Nuh­jan laa­vul­la let­tu­ja ja no­ki­pan­nu­kah­vit. Omal­la kyy­dil­lä hau­taus­maal­la tu­li­si ol­la klo 13.30. En­nak­koilm. Järj. Eu­ran Sy­dä­nyh­dis­tys ja Ala-Sa­ta­kun­nan Ret­kei­li­jät.

Su 27.9. Yhteis­lau­lu­tuokio

klo 16 lau­le­taan Eu­ran Kä­rä­jä­mä­el­lä luon­toon ja vuo­de­nai­koi­hin liit­ty­viä lau­lu­ja Eli­na Jah­ko­lan joh­dol­la. Ti­lai­suu­den kes­to noin 45 mi­nuut­tia, sää­va­raus. Järj. Eu­ran kun­ta/kult­tuu­ri­pal­ve­lut.

Ma 28.9. Digitukea

klo 15–16.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa tu­tus­tu­taan Ala­sa­ta­kun­nan verk­ko­leh­teen, mui­hin me­di­oi­hin sekä kir­jas­ton etä­lu­et­ta­viin leh­tiin. Li­säk­si oh­jaus­ta neu­von­taa osal­lis­tu­jien toi­vei­den mu­kaan. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut ja Sa­ta­o­pis­to.

Instagram

Menovinkit

To 24.9. Vallaton vauvalorutuokio

klo 10–10.45 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33) vau­voil­le (vas­ta­syn­ty­neis­tä noin yk­si­vuo­ti­ai­siin) ja hei­dän van­hem­mil­leen iloi­nen lo­ru­tuo­kio kir­ja­vink­kei­neen. Oma vilt­ti mu­kaan. Järj. Lou­nais-Suo­men kir­jas­to­jen las­ten ja nuor­ten ryh­mä.

Pe 25.9. Nälkäpäiväkeräys Hinnerjoella

klo 9–14 SPR:n Hin­ner­jo­en osas­to myy Kul­ma­to­rin pi­hal­la Näl­kä­päi­vä-limp­pu­ja ja her­ne­keit­toa.

Pe 25.9. Satuhetki

klo 9.30 Ke­po­lan kir­jas­tos­sa (Kar­ja­lan­tie 1 A, Sä­ky­lä) lu­ki­joi­na Ke­po­lan kou­lun op­pi­lai­ta.

Pe 25.9. Novelleja ja neulontaa

klo 10–11.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa ly­hyi­tä ker­to­muk­sia Sir­pa Sa­to­lan lu­ke­ma­na. Ota oma kä­si­työ ha­lu­tes­sa­si mu­kaan. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 25.9. Satutuokio

klo 10 Pa­ne­li­an kir­jas­tos­sa (Mä­ki­län­tie 2a) mu­ka­via ker­to­muk­sia ylei­sön jak­sa­mi­sen mu­kaan. Li­säk­si myös as­kar­te­lua tai muu­ta puu­haa sekä kir­ja­vink­ke­jä. Kes­to noin 30–45 mi­nuut­tia. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

La 26.9. Kohnan lenkki

klo 8.30 Pa­ne­li­an kou­lul­la (Kas­kis­ton­tie 21) ava­taan kil­pai­lu­kes­kus, il­moit­tau­tu­mi­nen sar­joi­hin päät­tyy puo­li tun­tia en­nen sar­jan läh­töä. Läh­döt: klo 9.30 ret­ki­sar­ja, klo 10 T/P6 ja T/P8, klo 10.30 T/P10 ja T/P12, klo 11.15 ylei­nen, M/N50 ja hölk­kä. Sar­jo­jen par­haat pal­ki­taan pa­ne­li­a­lai­sin pal­kin­noin. Las­ten sar­jas­sa ar­von­ta­pal­kin­to­ja. Koh­nan Len­kil­lä kil­pail­laan myös 3. Ari-Pek­ka Pit­kä­sen muis­to­kil­pai­lu, jos­sa kil­pail­laan A-P:n lau­ta­nen –kier­to­pal­kin­nos­ta. Järj. Peli-Wel­jet.

La 26.9. Isä-lapsi-eräpolku

klo 12–14 Köy­li­ön Kan­kaan­pään am­pu­ma­ra­dal­la oh­jel­mas­sa met­sän sii­mek­ses­sä kier­tä­vä rata, jos­sa eri­lai­sia toi­min­nal­li­sia ras­ti­teh­tä­viä, mm. il­ma­ki­vää­ril­lä ja jou­sel­la am­mun­taa, eläin­la­jien tun­nis­tus­ta. Mah­dol­li­suus omien mak­ka­roi­den pais­toon, puf­fet­ti. Järj. Sä­ky­län-Köy­li­ön rhy ja MLL Köy­liö.

Su 27.9. Sydänviikon luontoretki

klo 13 yh­teis­kul­je­tus Eu­ran lin­ja-au­to­a­se­mal­ta Kos­kel­jär­vel­le, jos­sa tu­tus­tu­taan Kelt­num­men hau­taus­maa­han ja La­to­saa­ren lin­tu­tor­niin. Nuh­jan laa­vul­la let­tu­ja ja no­ki­pan­nu­kah­vit. Omal­la kyy­dil­lä hau­taus­maal­la tu­li­si ol­la klo 13.30. En­nak­koilm. Järj. Eu­ran Sy­dä­nyh­dis­tys ja Ala-Sa­ta­kun­nan Ret­kei­li­jät.

Su 27.9. Yhteis­lau­lu­tuokio

klo 16 lau­le­taan Eu­ran Kä­rä­jä­mä­el­lä luon­toon ja vuo­de­nai­koi­hin liit­ty­viä lau­lu­ja Eli­na Jah­ko­lan joh­dol­la. Ti­lai­suu­den kes­to noin 45 mi­nuut­tia, sää­va­raus. Järj. Eu­ran kun­ta/kult­tuu­ri­pal­ve­lut.

Ma 28.9. Digitukea

klo 15–16.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa tu­tus­tu­taan Ala­sa­ta­kun­nan verk­ko­leh­teen, mui­hin me­di­oi­hin sekä kir­jas­ton etä­lu­et­ta­viin leh­tiin. Li­säk­si oh­jaus­ta neu­von­taa osal­lis­tu­jien toi­vei­den mu­kaan. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut ja Sa­ta­o­pis­to.

Instagram