Toimittajalta
Pia
 
Mattila-Lonka
13.11.2015 8.00

Infoähkystä oksennus

– No, millainen päivä koulussa oli, kyselen lapselta samalla, kun ajan autolla harmaan sumuista Säkyläntietä.

Viereiseltä penkiltä ei kuulu sanaakaan, vieruskaverin kädessä on älykännykkä, jota sormet näpyttävät nopeata tahtia, ja välillä kuuluu WhatsApp-sovelluksen tutun ärsyttävä piipitys.

Bit­ti­a­va­ruus täyt­tyy var­maan taas tär­keis­tä hy­mi­öis­tä ka­ve­rei­den kans­sa.

– Häh, vas­taa lap­si vii­mein.

Hän on su­ku­pol­vea, jol­le pu­he­lin ei ole suin­kaan soit­ta­mis­ta var­ten. It­se asi­as­sa lai­te pi­de­tään yleen­sä ää­net­tö­mä­nä, ja äi­din ai­ka ajoin saa­mat rai­vo­koh­tauk­set sii­tä, et­tei ku­kaan taas­kaan ole vas­tan­nut pu­he­li­meen, he­rät­tä­vät lä­hin­nä vil­pi­tön­tä kum­mas­tus­ta.

In­nos­tuin jos­kus 90-lu­vun lo­pul­la kä­sit­tees­tä in­fo­äh­ky. Ter­mi nou­si esiin Jus­si T. Kos­ken es­see­ko­ko­el­mas­ta, jos­sa kä­si­tel­tiin tie­don val­ta­van tul­van ih­mi­sel­le ai­heut­ta­maa ah­dis­tus­ta. Point­ti­na oli se, et­tä ih­mi­sen pi­täi­si osa­ta ol­la myös lais­ka, ta­voit­ta­mat­to­mis­sa ja op­pia kuun­te­le­maan hil­jai­sia het­kiä.

2010-luku on nyt lo­pul­ta tuo­nut omas­sa elä­mäs­sä­ni in­fo­äh­ky­ä­kin vah­vem­man in­fo-ok­sen­nuk­sen. An­noin esi­mer­kik­si muu­ta­ma vuo­si sit­ten pik­ku­sor­men so­si­aa­li­sel­le me­di­al­le, ja se vei koko kä­den.

En lue enää juu­ri­kaan leh­tiä: luen ne­tis­sä lin­ki­tet­ty­jä ja le­vi­tet­ty­jä leh­ti­jut­tu­ja ja ko­lum­ne­ja. Sa­mas­sa uu­tis­vir­ras­sa kul­kee ka­ve­rien ikuis­ta­mia ruo­ka-an­nok­sia, He­sa­rin jut­tu­ja, si­sus­tusb­lo­ge­ja, ruo­ka­re­sep­te­jä, Ylä­ne-si­vus­ton maa­han­muut­to­kes­kus­te­lu­ja, ko­la­riu­u­ti­sia tai Kyös­ti Mä­ki­mat­ti­lan uu­sim­pia ru­no­ja. Tär­ke­ät ja vä­hem­män tär­ke­ät asi­at tans­si­vat kes­ke­nään, työ­a­si­at ta­voit­ta­vat mi­nut lo­mal­la ja il­tai­sin - ja pa­him­mil­laan se­laan uu­tis­vir­taa yöl­lä­kin.

Tyh­jät het­ket, jol­loin ai­kai­sem­min luin kir­jo­ja tai kir­joi­tin päi­vä­kir­jaa - ka­to­si­vat lo­put­to­man, pirs­ta­lei­sen tie­don ko­hi­naan.

To­tuus tuli esiin yh­te­nä päi­vä­nä, kun lo­juin soh­val­la ja lu­es­ke­lin taas uu­ti­sia kän­ny­käl­lä­ni. Ha­vah­duin, kun kuu­lin las­ten kes­kus­te­le­van: "Joo, ei se kuu­le yh­tään mi­tään, sil­le on tur­ha pu­hua."

Het­ken pääs­tä ty­tär tu­lee soh­van vie­reen, kat­soo mi­nua lem­pe­äs­ti ja sa­noo: "Kyl­lä nyt oli­si sun net­ti­ai­ka täl­tä il­lal­ta käy­tet­ty. Sun pi­täi­si vä­hän ra­joit­taa tuo­ta sun surf­fai­lua."

Aloi­tan hen­ki­lö­koh­tai­sen me­di­a­paas­to­ni ja in­fo­äh­kyn tor­jun­ta­tais­te­lu­ni tä­nään kir­jau­tu­mal­la ihan en­sik­si ulos kän­ny­kän naa­ma­kir­ja­so­vel­luk­ses­ta. Jos jol­lain on asi­aa, soit­ta­koon mi­nul­le pu­he­li­mel­la, en to­sin lu­paa vas­ta­ta sii­hen­kään.

Näköislehti

Menovinkit

To 16.9. Köyliö-seura kyläkontilla

klo 9–12 Sä­ky­län to­ril­la (Py­hä­jär­ven­tie, Sä­ky­lä) Va­lit­se Sä Ky­lä­si -hank­keen Ky­lä­kon­til­la esit­täy­tyy Köy­liö-seu­ra.

La 18.9. Kohnan lenkki -juoksutapahtuma

klo 8.30 al­ka­en kil­pai­lu­kes­kuk­se­na Pa­ne­li­an kou­lu (Kas­kis­ton­tie 21, Eu­ra). Hölk­kä­sar­jat klo 11.15 sekä kä­ve­lyn­kin sal­li­va ret­ki­sar­ja 9,8 km klo 9.30, las­ten rei­tit 1,6 km klo 10.30 ja 800 met­riä klo 10. Il­moit­tau­tu­mi­nen vii­meis­tään puo­li tun­tia en­nen läh­töä. Mak­sul­li­nen. Järj. Pa­ne­li­an Peli-Wel­jet.

Ma 20.9. Iltasatutuokio

klo 18 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Eu­ran kir­jas­ton il­ta­sa­tu­tuo­ki­ot al­ka­vat jäl­leen. Lu­vas­sa lu­ke­mis­ta ja pien­tä puu­haa kuu­li­joi­den jak­sa­mi­sen mu­kaan. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 21.9. Vauvalorutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­n­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Uu­sia ja tut­tu­ja lo­ru­ja yh­des­sä. 0–1-vuo­ti­ail­le vau­voil­le ja hei­dän van­hem­mil­leen. Vilt­ti mu­kaan. Vau­van vii­kon ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 21.9. Neuleaiheinen luento

klo 17–18.30 Eu­ran pää­kir­jas­ton leh­ti­lu­ku­sa­lis­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Jon­na Nordst­röm ker­too neu­le­kir­jois­taan ja ko­ro­na-epi­de­mi­an ai­ka­na to­teu­te­tus­ta Kär­ki­tais­te­li­ja-vil­la­suk­kap­ro­jek­tis­ta. Oman neu­le­työn voi ot­taa mu­kaan. En­nak­koil­moit­tau­tu­mi­nen Sa­ta­o­pis­tol­le. Osa Ta­ri­na­tiis­tai-lu­en­to­sar­jaa. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut sekä Sa­ta­o­pis­to.

Instagram

Menovinkit

To 16.9. Köyliö-seura kyläkontilla

klo 9–12 Sä­ky­län to­ril­la (Py­hä­jär­ven­tie, Sä­ky­lä) Va­lit­se Sä Ky­lä­si -hank­keen Ky­lä­kon­til­la esit­täy­tyy Köy­liö-seu­ra.

La 18.9. Kohnan lenkki -juoksutapahtuma

klo 8.30 al­ka­en kil­pai­lu­kes­kuk­se­na Pa­ne­li­an kou­lu (Kas­kis­ton­tie 21, Eu­ra). Hölk­kä­sar­jat klo 11.15 sekä kä­ve­lyn­kin sal­li­va ret­ki­sar­ja 9,8 km klo 9.30, las­ten rei­tit 1,6 km klo 10.30 ja 800 met­riä klo 10. Il­moit­tau­tu­mi­nen vii­meis­tään puo­li tun­tia en­nen läh­töä. Mak­sul­li­nen. Järj. Pa­ne­li­an Peli-Wel­jet.

Ma 20.9. Iltasatutuokio

klo 18 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Eu­ran kir­jas­ton il­ta­sa­tu­tuo­ki­ot al­ka­vat jäl­leen. Lu­vas­sa lu­ke­mis­ta ja pien­tä puu­haa kuu­li­joi­den jak­sa­mi­sen mu­kaan. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 21.9. Vauvalorutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­n­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Uu­sia ja tut­tu­ja lo­ru­ja yh­des­sä. 0–1-vuo­ti­ail­le vau­voil­le ja hei­dän van­hem­mil­leen. Vilt­ti mu­kaan. Vau­van vii­kon ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 21.9. Neuleaiheinen luento

klo 17–18.30 Eu­ran pää­kir­jas­ton leh­ti­lu­ku­sa­lis­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Jon­na Nordst­röm ker­too neu­le­kir­jois­taan ja ko­ro­na-epi­de­mi­an ai­ka­na to­teu­te­tus­ta Kär­ki­tais­te­li­ja-vil­la­suk­kap­ro­jek­tis­ta. Oman neu­le­työn voi ot­taa mu­kaan. En­nak­koil­moit­tau­tu­mi­nen Sa­ta­o­pis­tol­le. Osa Ta­ri­na­tiis­tai-lu­en­to­sar­jaa. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut sekä Sa­ta­o­pis­to.

Instagram