Toimittajalta
Pia
 
Mattila-Lonka
6.1.2017 8.00

Uuteen vuoteen

Uusi vuosi on alkanut, mutta se tuntuu jotenkin vanhalta jo syntyessään. Kaiken aikaa hoettava Suomi 100 -vuotta mantra tekee vuodesta vanhuksen. Johtuu se siitäkin, että tajuan olevani pian puolet Suomen iästä.

Syn­ty­es­sä­ni Suo­mi oli nuo­ri, niin kuin mies voi­man­sa tun­nos­sa – uran­sa hui­pul­la. Lap­se­na en ta­jun­nut, kuin­ka nuo­ri Suo­mi oi­kein oli­kaan. Mi­ten lä­hel­lä lop­pu­jen lo­puk­si oli­kaan se sota, joka piir­si jäl­ken­sä iso­van­hem­pii­ni ja sitä kaut­ta mei­hin mui­hin, hei­dän jäl­ke­läi­siin­sä. Se piir­tyy su­ku­pol­ves­ta toi­seen – niin kuin Moo­sek­sen kir­jan koh­ta isien pa­ho­jen te­ko­jen kos­ta­mi­ses­ta lap­sil­le kol­man­teen ja nel­jän­teen pol­veen.

Hei­ni­jo­en Mat­ti­lan pi­hal­la kas­va­nut kuu­si oli is­tu­tet­tu syn­ty­mä­ni vuon­na. Jo­ten­kin olin pit­kään sii­nä us­kos­sa, et­tä isoi­sä­ni oli­si is­tut­ta­nut sen mi­nun – en­sim­mäi­sen lap­sen­lap­sen­sa kun­ni­ak­si. Olin kai ai­ka van­ha, kun ta­ju­sin, et­tä 1967 is­tu­tet­tiin yli 30 000 ko­ti­kuus­ta. Nämä ko­ti­kuu­set puo­les­taan oli­vat saa­neet al­kun­sa jo vuon­na 1917 kyl­ve­tyn it­se­näi­syy­den kuu­sen sie­me­nis­tä. Lap­sia vuon­na 1967 syn­tyi elä­vä­nä 77 289.

Mi­nua isoi­sä­ni ei siis var­maan is­tut­ta­es­saan miet­ti­nyt. Ei vaik­ka hä­nen oma isän­sä oli kyl­lä is­tut­ta­nut pää­ry­nä­puun esi­kois­po­jan syn­ty­män kun­ni­ak­si. Näin siis ka­to­si­vat mi­nul­ta har­ha­ku­vi­tel­mat omas­ta tär­key­des­tä­ni, mut­ta puun juu­ret ovat sil­ti sy­väl­lä, his­to­ria ver­so­aa kau­kaa meis­tä jo­kai­ses­ta. Etäi­syys sa­dan vuo­den mat­kal­la on ly­hyt kuin sil­män­rä­päys, mut­ta yh­tä ai­kaa niin ää­ret­tö­män pit­kä.

Vuon­na 1917 Ylä­neel­lä ru­vet­tiin val­mis­ta­maan hä­tä­lei­pää, jo­hon käy­tet­tiin met­sis­tä ke­rät­tyä jä­kä­lää. Vuon­na 1967 ra­ken­net­tiin jo hy­vin­voin­ti-Suo­mea, ja Ylä­neel­lä kes­kus­tel­tiin en­sim­mäis­tä ker­taa his­to­ri­as­sa jä­te­ve­sien puh­dis­tus­tar­pees­ta ja sii­tä, et­tä ra­ken­ne­taan­ko eri­tyi­nen puh­dis­tus­lai­tos, vai­ko joh­de­taan­ko jä­te­ve­det suo­hon "jos­sa ne it­ses­tään puh­dis­tui­si­vat". Suo­puh­dis­ta­mo va­lit­tiin, mut­ta oli­han se­kin edis­tys­tä ver­rat­tu­na ai­kai­sem­paan, jos­sa kaik­ki joh­det­tiin Ylä­neen­jo­keen ja sitä kaut­ta Py­hä­jär­veen.

Mitä tuo vuo­si 2017- ko­ti­ky­läl­le, Suo­mel­le ja it­sel­le­ni?

Tai­dan joka ta­pauk­ses­sa is­tut­taa puun.

Näköislehti

Menovinkit

To 16.9. Köyliö-seura kyläkontilla

klo 9–12 Sä­ky­län to­ril­la (Py­hä­jär­ven­tie, Sä­ky­lä) Va­lit­se Sä Ky­lä­si -hank­keen Ky­lä­kon­til­la esit­täy­tyy Köy­liö-seu­ra.

La 18.9. Kohnan lenkki -juoksutapahtuma

klo 8.30 al­ka­en kil­pai­lu­kes­kuk­se­na Pa­ne­li­an kou­lu (Kas­kis­ton­tie 21, Eu­ra). Hölk­kä­sar­jat klo 11.15 sekä kä­ve­lyn­kin sal­li­va ret­ki­sar­ja 9,8 km klo 9.30, las­ten rei­tit 1,6 km klo 10.30 ja 800 met­riä klo 10. Il­moit­tau­tu­mi­nen vii­meis­tään puo­li tun­tia en­nen läh­töä. Mak­sul­li­nen. Järj. Pa­ne­li­an Peli-Wel­jet.

Ma 20.9. Iltasatutuokio

klo 18 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Eu­ran kir­jas­ton il­ta­sa­tu­tuo­ki­ot al­ka­vat jäl­leen. Lu­vas­sa lu­ke­mis­ta ja pien­tä puu­haa kuu­li­joi­den jak­sa­mi­sen mu­kaan. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 21.9. Vauvalorutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­n­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Uu­sia ja tut­tu­ja lo­ru­ja yh­des­sä. 0–1-vuo­ti­ail­le vau­voil­le ja hei­dän van­hem­mil­leen. Vilt­ti mu­kaan. Vau­van vii­kon ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 21.9. Neuleaiheinen luento

klo 17–18.30 Eu­ran pää­kir­jas­ton leh­ti­lu­ku­sa­lis­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Jon­na Nordst­röm ker­too neu­le­kir­jois­taan ja ko­ro­na-epi­de­mi­an ai­ka­na to­teu­te­tus­ta Kär­ki­tais­te­li­ja-vil­la­suk­kap­ro­jek­tis­ta. Oman neu­le­työn voi ot­taa mu­kaan. En­nak­koil­moit­tau­tu­mi­nen Sa­ta­o­pis­tol­le. Osa Ta­ri­na­tiis­tai-lu­en­to­sar­jaa. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut sekä Sa­ta­o­pis­to.

Instagram

Menovinkit

To 16.9. Köyliö-seura kyläkontilla

klo 9–12 Sä­ky­län to­ril­la (Py­hä­jär­ven­tie, Sä­ky­lä) Va­lit­se Sä Ky­lä­si -hank­keen Ky­lä­kon­til­la esit­täy­tyy Köy­liö-seu­ra.

La 18.9. Kohnan lenkki -juoksutapahtuma

klo 8.30 al­ka­en kil­pai­lu­kes­kuk­se­na Pa­ne­li­an kou­lu (Kas­kis­ton­tie 21, Eu­ra). Hölk­kä­sar­jat klo 11.15 sekä kä­ve­lyn­kin sal­li­va ret­ki­sar­ja 9,8 km klo 9.30, las­ten rei­tit 1,6 km klo 10.30 ja 800 met­riä klo 10. Il­moit­tau­tu­mi­nen vii­meis­tään puo­li tun­tia en­nen läh­töä. Mak­sul­li­nen. Järj. Pa­ne­li­an Peli-Wel­jet.

Ma 20.9. Iltasatutuokio

klo 18 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Eu­ran kir­jas­ton il­ta­sa­tu­tuo­ki­ot al­ka­vat jäl­leen. Lu­vas­sa lu­ke­mis­ta ja pien­tä puu­haa kuu­li­joi­den jak­sa­mi­sen mu­kaan. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 21.9. Vauvalorutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­n­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Uu­sia ja tut­tu­ja lo­ru­ja yh­des­sä. 0–1-vuo­ti­ail­le vau­voil­le ja hei­dän van­hem­mil­leen. Vilt­ti mu­kaan. Vau­van vii­kon ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 21.9. Neuleaiheinen luento

klo 17–18.30 Eu­ran pää­kir­jas­ton leh­ti­lu­ku­sa­lis­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Jon­na Nordst­röm ker­too neu­le­kir­jois­taan ja ko­ro­na-epi­de­mi­an ai­ka­na to­teu­te­tus­ta Kär­ki­tais­te­li­ja-vil­la­suk­kap­ro­jek­tis­ta. Oman neu­le­työn voi ot­taa mu­kaan. En­nak­koil­moit­tau­tu­mi­nen Sa­ta­o­pis­tol­le. Osa Ta­ri­na­tiis­tai-lu­en­to­sar­jaa. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut sekä Sa­ta­o­pis­to.

Instagram