Toimittajalta
Pia
 
Mattila-Lonka
24.7.2014 11.53

Toinen kesä

Ensimmäinen kesä saaressa hänen kuolemansa jälkeen oli vaikea. Kuljin kesämökin kallioilla kameran kanssa ikuistaen maisemia. Perheelle sanoin tekeväni kesämökkikirjaa valokuvista, mutta oikeasti yritin löytää saaresta hänet. Juuri täällähän isä oli onnellisin, tänne merelle hän kuului. Juuri tänne liittyvät parhaat yhteiset muistot, lapsuuteni päivät, meren tuoksussa, päättymättömältä tuntuneessa ajassa.

Ku­va­sin po­luil­la ris­tei­le­viä pui­den pal­jai­ta juu­ra­koi­ta­kin, sil­lä juu­ri hä­nen ras­kai­den as­ke­leit­ten­sa kaut­ta po­lut oli­vat eni­ten syn­ty­neet. Hä­nen ra­ken­ta­mi­aan ovat mö­kit, lai­tu­rit, huus­sit – ja ta­ju­an työ­mää­rän vas­ta nyt, kun kat­se­len kaik­kea ai­kui­sen sil­min. Lap­suu­den muis­tois­sa isä ja äi­ti te­ke­vät­kin tääl­lä työ­tä koko ajan – minä puo­les­ta­ni lei­kin ran­ta­kal­li­ol­la, ki­vil­lä, kais­loil­la ja ke­räi­len huo­let­to­ma­na sim­pu­kan­pa­la­sia ja aal­to­jen tuo­maa vaah­toa, joka hil­jal­leen haih­tuu au­rin­gos­sa.

Ku­va­sin vii­me ke­sä­nä kaik­kea – jopa sau­nan ik­ku­nal­le jää­neen van­han par­ta­su­din­kin. Sitä ei enää kos­kaan tar­vi­ta, mut­ta se on jä­tet­ty en­ti­sel­le pai­kal­leen. Tun­tuu, kuin hän oli­si yhä tääl­lä.

Toi­nen kesä hä­nen kuo­le­man­sa jäl­keen on vie­lä edel­lis­tä­kin vai­ke­am­pi mut­ta eri syis­tä. Ke­vääl­lä kaik­ki lai­tu­rit ovat pirs­ta­lei­na ra­jun Sei­ja-myrs­kyn jäl­keen. Jää­kaap­pi ha­jo­aa, pe­rä­moot­to­ri reis­tai­lee, lau­to­ja la­ho­aa. Kat­se­lem­me ra­kas­ta al­ku­pe­räis­tä 60-lu­vun kuu­ma­ve­si­pa­taa ja pel­kääm­me, et­tei se kes­tä enää mon­ta ke­sää. Em­me ha­lu­ai­si luo­pua sii­tä kos­kaan ja se­hän on pal­vel­lut vas­ta 50 vuot­ta.

Hoen äi­dil­le­ni, et­tä sau­nan sei­näl­le on maa­lat­ta­va uu­del­leen huo­neen­tau­lu, joka la­hon­nee­na jou­dut­tiin heit­tä­mään ros­kiin joku vuo­si sit­ten. Tau­lus­sa luki ”Mitä mi­ä­he mus­tuu­rest ja mak­ka­ra vää­ryy­rest ko lei­pä vaa o val­kost”. Teks­ti on jär­je­tön, mut­ta sen lu­ke­mi­nen sau­nan­lau­teil­la toi­mi ai­na kuin mant­ra – ha­lu­an siis sen ta­kai­sin.

Tämä kesä on ol­lut vai­ke­am­pi. Ta­ju­an vih­doin, et­tei mi­kään jää en­nal­leen. Huo­lia ja on­gel­mia riit­tää, ei­kä ole enää hän­tä, joka hoi­taa kai­ken. On otet­ta­va it­se pie­niä as­ke­lei­ta eteen­päin, sil­lä muu­ten kaik­ki hä­nen te­ke­män­sä la­ho­aa ja suo­lai­nen meri-il­ma pu­rek­sii ar­mot­ta puun ja me­tal­lin­kin.

Mut­ta edel­leen hän on läs­nä juu­ri tääl­lä, saa­res­sa – me­ri­tuu­les­sa ja läm­pi­mis­sä kal­li­ois­sa.

Näköislehti

Menovinkit

To 16.9. Köyliö-seura kyläkontilla

klo 9–12 Sä­ky­län to­ril­la (Py­hä­jär­ven­tie, Sä­ky­lä) Va­lit­se Sä Ky­lä­si -hank­keen Ky­lä­kon­til­la esit­täy­tyy Köy­liö-seu­ra.

La 18.9. Kohnan lenkki -juoksutapahtuma

klo 8.30 al­ka­en kil­pai­lu­kes­kuk­se­na Pa­ne­li­an kou­lu (Kas­kis­ton­tie 21, Eu­ra). Hölk­kä­sar­jat klo 11.15 sekä kä­ve­lyn­kin sal­li­va ret­ki­sar­ja 9,8 km klo 9.30, las­ten rei­tit 1,6 km klo 10.30 ja 800 met­riä klo 10. Il­moit­tau­tu­mi­nen vii­meis­tään puo­li tun­tia en­nen läh­töä. Mak­sul­li­nen. Järj. Pa­ne­li­an Peli-Wel­jet.

Ma 20.9. Iltasatutuokio

klo 18 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Eu­ran kir­jas­ton il­ta­sa­tu­tuo­ki­ot al­ka­vat jäl­leen. Lu­vas­sa lu­ke­mis­ta ja pien­tä puu­haa kuu­li­joi­den jak­sa­mi­sen mu­kaan. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 21.9. Vauvalorutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­n­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Uu­sia ja tut­tu­ja lo­ru­ja yh­des­sä. 0–1-vuo­ti­ail­le vau­voil­le ja hei­dän van­hem­mil­leen. Vilt­ti mu­kaan. Vau­van vii­kon ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 21.9. Neuleaiheinen luento

klo 17–18.30 Eu­ran pää­kir­jas­ton leh­ti­lu­ku­sa­lis­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Jon­na Nordst­röm ker­too neu­le­kir­jois­taan ja ko­ro­na-epi­de­mi­an ai­ka­na to­teu­te­tus­ta Kär­ki­tais­te­li­ja-vil­la­suk­kap­ro­jek­tis­ta. Oman neu­le­työn voi ot­taa mu­kaan. En­nak­koil­moit­tau­tu­mi­nen Sa­ta­o­pis­tol­le. Osa Ta­ri­na­tiis­tai-lu­en­to­sar­jaa. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut sekä Sa­ta­o­pis­to.

Instagram

Menovinkit

To 16.9. Köyliö-seura kyläkontilla

klo 9–12 Sä­ky­län to­ril­la (Py­hä­jär­ven­tie, Sä­ky­lä) Va­lit­se Sä Ky­lä­si -hank­keen Ky­lä­kon­til­la esit­täy­tyy Köy­liö-seu­ra.

La 18.9. Kohnan lenkki -juoksutapahtuma

klo 8.30 al­ka­en kil­pai­lu­kes­kuk­se­na Pa­ne­li­an kou­lu (Kas­kis­ton­tie 21, Eu­ra). Hölk­kä­sar­jat klo 11.15 sekä kä­ve­lyn­kin sal­li­va ret­ki­sar­ja 9,8 km klo 9.30, las­ten rei­tit 1,6 km klo 10.30 ja 800 met­riä klo 10. Il­moit­tau­tu­mi­nen vii­meis­tään puo­li tun­tia en­nen läh­töä. Mak­sul­li­nen. Järj. Pa­ne­li­an Peli-Wel­jet.

Ma 20.9. Iltasatutuokio

klo 18 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Eu­ran kir­jas­ton il­ta­sa­tu­tuo­ki­ot al­ka­vat jäl­leen. Lu­vas­sa lu­ke­mis­ta ja pien­tä puu­haa kuu­li­joi­den jak­sa­mi­sen mu­kaan. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 21.9. Vauvalorutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­n­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Uu­sia ja tut­tu­ja lo­ru­ja yh­des­sä. 0–1-vuo­ti­ail­le vau­voil­le ja hei­dän van­hem­mil­leen. Vilt­ti mu­kaan. Vau­van vii­kon ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 21.9. Neuleaiheinen luento

klo 17–18.30 Eu­ran pää­kir­jas­ton leh­ti­lu­ku­sa­lis­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Jon­na Nordst­röm ker­too neu­le­kir­jois­taan ja ko­ro­na-epi­de­mi­an ai­ka­na to­teu­te­tus­ta Kär­ki­tais­te­li­ja-vil­la­suk­kap­ro­jek­tis­ta. Oman neu­le­työn voi ot­taa mu­kaan. En­nak­koil­moit­tau­tu­mi­nen Sa­ta­o­pis­tol­le. Osa Ta­ri­na­tiis­tai-lu­en­to­sar­jaa. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut sekä Sa­ta­o­pis­to.

Instagram