Toimittajalta
Pia
 
Mattila-Lonka
22.7.2016 9.55

Lapsi maailmalle

Seison Ikean tavarataivaassa, ja katselen, kuinka lapsi ostaa elämänsä ensimmäistä vessaharjaa. Sen jälkeen ovat vuorossa pannunaluset, uusi kylpypyyhe, paistolasta, vispilä ja kauha.

Tie­tys­ti myös pas­ta­o­tin ja -lä­vik­kö tar­vi­taan, sil­lä tu­le­va opis­ke­li­ja on il­moit­ta­nut syö­vän­sä to­den­nä­köi­ses­ti jat­kos­sa vain ma­ka­ro­nia. Sitä kun saa hal­val­la.

On­nek­si lah­ja­pa­ke­teis­sa on tul­lut vii­me vuo­si­na kah­vin­kei­tin­tä, lau­tas­ta, haa­ruk­kaa, veis­tä, pa­taa ja pan­nua, jo­ten ihan kaik­kea ei tar­vit­se nyt os­taa. Mut­ta vält­tä­mät­tö­mien ta­va­roi­den lis­ta kas­vaa sil­ti yl­lät­tä­vän pit­käk­si.

Mis­sä vä­lis­sä näin kävi? Vas­ta het­ki sit­ten hän os­ti pie­nil­lä pen­no­sil­laan Po­ke­mon-kort­te­ja ja haa­vei­li uu­sis­ta Bi­o­nic­le-le­go­hah­mois­ta. Nyt hän lu­kee ko­din­ko­ne­liik­keen tar­jouk­sia ja met­säs­tää pe­su­ko­net­ta.

Olo on ris­ti­rii­tai­nen. Suu­ri hel­po­tus nuo­ren saa­mas­ta opis­ke­lu­pai­kas­ta on jo vaih­tu­nut vää­jää­mät­tä lä­hes­ty­vän läh­dön hai­keu­teen. Yh­des­sä to­sin vie­lä nau­ti­taan tu­le­van opis­ke­lu­a­sun­non si­sus­tuk­sen suun­nit­te­lus­ta, mut­ta sa­mal­la sitä tie­tää pe­ruut­ta­mat­to­mas­ti yh­den elä­män­vai­heen päät­ty­neen. Vaik­ka nuo­ri toi­vot­ta­vas­ti käy vii­kon­lop­pui­sin ja loma-ai­koi­na ko­to­na – edes jos­kus äi­din lait­ta­man ruu­an hou­kut­te­le­ma­na – niin jo­ta­kin lo­pul­lis­ta on il­mas­sa.

Yri­tän muis­taa, mitä it­se ajat­te­lin kun läh­din pois ko­toa jos­kus 80-lu­vun puo­li­vä­lis­sä, mut­ta en saa muis­tois­ta­ni otet­ta. Uh­ra­sin­ko yh­tään aja­tus­ta van­hem­mil­le­ni? Muut­to, uu­det ys­tä­vät, yli­o­pis­to­maa­il­ma ja koko elä­män­pii­rin mur­ros täyt­ti­vät aja­tuk­se­ni ko­ko­naan, ja niin sen kai kuu­luu­kin ol­la. En juu­ri kat­sel­lut taak­se­ni. Ei­kä sitä tuol­loin edes aja­tel­lut läh­te­vän­sä lo­pul­li­ses­ti – vaik­ka to­del­li­suu­des­sa läh­ti­kin. Iki­nä en ni­mit­täin enää pa­lan­nut lap­suu­den­ko­tii­ni asu­maan, vaik­ka usein ko­to­na opis­ke­lu­vuo­si­na kä­vin­kin.

Tyh­je­ne­vä pesä on to­si­a­sia. Olo on kuin lin­tu­e­mol­la. On pak­ko pääs­tää pian ir­ti ja toi­voa, et­tä lin­nun­po­jan sii­vet kan­ta­vat. Tie­sin­hän minä, et­tä jos­kus se päi­vä koit­tai­si. En vain ta­jun­nut, et­tä se tu­li­si näin pian.

Kuu­len kor­vis­sa­ni Ar­mas Jär­ne­fel­tin sä­vel­tä­män lau­lun sa­nat, joi­ta isä­ni ta­pa­si lau­laa: "Pois meni me­re­hen päi­vä, pois kul­lais­na ke­rä­nä...." Niin äk­kiä ka­to­a­vat päi­vät ja vuo­det – on­nek­si sen­tään rak­kaus jää.

Näköislehti

Menovinkit

To 16.9. Köyliö-seura kyläkontilla

klo 9–12 Sä­ky­län to­ril­la (Py­hä­jär­ven­tie, Sä­ky­lä) Va­lit­se Sä Ky­lä­si -hank­keen Ky­lä­kon­til­la esit­täy­tyy Köy­liö-seu­ra.

La 18.9. Kohnan lenkki -juoksutapahtuma

klo 8.30 al­ka­en kil­pai­lu­kes­kuk­se­na Pa­ne­li­an kou­lu (Kas­kis­ton­tie 21, Eu­ra). Hölk­kä­sar­jat klo 11.15 sekä kä­ve­lyn­kin sal­li­va ret­ki­sar­ja 9,8 km klo 9.30, las­ten rei­tit 1,6 km klo 10.30 ja 800 met­riä klo 10. Il­moit­tau­tu­mi­nen vii­meis­tään puo­li tun­tia en­nen läh­töä. Mak­sul­li­nen. Järj. Pa­ne­li­an Peli-Wel­jet.

Ma 20.9. Iltasatutuokio

klo 18 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Eu­ran kir­jas­ton il­ta­sa­tu­tuo­ki­ot al­ka­vat jäl­leen. Lu­vas­sa lu­ke­mis­ta ja pien­tä puu­haa kuu­li­joi­den jak­sa­mi­sen mu­kaan. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 21.9. Vauvalorutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­n­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Uu­sia ja tut­tu­ja lo­ru­ja yh­des­sä. 0–1-vuo­ti­ail­le vau­voil­le ja hei­dän van­hem­mil­leen. Vilt­ti mu­kaan. Vau­van vii­kon ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 21.9. Neuleaiheinen luento

klo 17–18.30 Eu­ran pää­kir­jas­ton leh­ti­lu­ku­sa­lis­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Jon­na Nordst­röm ker­too neu­le­kir­jois­taan ja ko­ro­na-epi­de­mi­an ai­ka­na to­teu­te­tus­ta Kär­ki­tais­te­li­ja-vil­la­suk­kap­ro­jek­tis­ta. Oman neu­le­työn voi ot­taa mu­kaan. En­nak­koil­moit­tau­tu­mi­nen Sa­ta­o­pis­tol­le. Osa Ta­ri­na­tiis­tai-lu­en­to­sar­jaa. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut sekä Sa­ta­o­pis­to.

Instagram

Menovinkit

To 16.9. Köyliö-seura kyläkontilla

klo 9–12 Sä­ky­län to­ril­la (Py­hä­jär­ven­tie, Sä­ky­lä) Va­lit­se Sä Ky­lä­si -hank­keen Ky­lä­kon­til­la esit­täy­tyy Köy­liö-seu­ra.

La 18.9. Kohnan lenkki -juoksutapahtuma

klo 8.30 al­ka­en kil­pai­lu­kes­kuk­se­na Pa­ne­li­an kou­lu (Kas­kis­ton­tie 21, Eu­ra). Hölk­kä­sar­jat klo 11.15 sekä kä­ve­lyn­kin sal­li­va ret­ki­sar­ja 9,8 km klo 9.30, las­ten rei­tit 1,6 km klo 10.30 ja 800 met­riä klo 10. Il­moit­tau­tu­mi­nen vii­meis­tään puo­li tun­tia en­nen läh­töä. Mak­sul­li­nen. Järj. Pa­ne­li­an Peli-Wel­jet.

Ma 20.9. Iltasatutuokio

klo 18 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Eu­ran kir­jas­ton il­ta­sa­tu­tuo­ki­ot al­ka­vat jäl­leen. Lu­vas­sa lu­ke­mis­ta ja pien­tä puu­haa kuu­li­joi­den jak­sa­mi­sen mu­kaan. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 21.9. Vauvalorutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­n­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Uu­sia ja tut­tu­ja lo­ru­ja yh­des­sä. 0–1-vuo­ti­ail­le vau­voil­le ja hei­dän van­hem­mil­leen. Vilt­ti mu­kaan. Vau­van vii­kon ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 21.9. Neuleaiheinen luento

klo 17–18.30 Eu­ran pää­kir­jas­ton leh­ti­lu­ku­sa­lis­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Jon­na Nordst­röm ker­too neu­le­kir­jois­taan ja ko­ro­na-epi­de­mi­an ai­ka­na to­teu­te­tus­ta Kär­ki­tais­te­li­ja-vil­la­suk­kap­ro­jek­tis­ta. Oman neu­le­työn voi ot­taa mu­kaan. En­nak­koil­moit­tau­tu­mi­nen Sa­ta­o­pis­tol­le. Osa Ta­ri­na­tiis­tai-lu­en­to­sar­jaa. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut sekä Sa­ta­o­pis­to.

Instagram