Toimittajalta
Pia
 
Mattila-Lonka
9.2.2018 8.00

Menneestä kiinni

Maanantai-iltana sain viestin. Siinä luki seuraavaa: "Voisit nyt ruveta kirjoittamaan sitä kirjaa."

Is­tuin vies­tin saa­des­sa­ni Sä­ky­län kou­lu­kes­kuk­sen au­di­to­ri­os­sa, ja kuun­te­lin, kuin­ka Jou­nin kau­pan Sam­po Kau­la­nen pu­hui so­me­mark­ki­noin­nis­ta ja it­sen­sä tuot­teis­ta­mi­ses­ta.

Eh­kä muis­tan Sam­po Kau­la­sen – jon­ka aja­tuk­siin en ol­lut kos­kaan ai­em­min pe­reh­ty­nyt – en dii­lis­sä, sel­viy­ty­jis­sä en­kä muis­sa­kaan tosi-tv-spek­taak­ke­leis­sa, en edes Jou­nin kau­pan tyk­kää­jä­nä – täs­tä eteen­päin ai­na juu­ri het­kes­tä, jol­loin sain vies­tin.

Jo­ten­kin tun­tui, et­tä hap­pi lop­pui. Tai eh­kä tun­tui sa­mal­ta, kun hyp­pää jää­hi­lei­seen ve­teen ja hauk­koo het­ken hen­ke­ään. Iloa, kau­hua ja in­nos­tus­ta. In­nos­tuk­sen vas­ta­pai­no­na epäi­lyä: olin­ko ihan hul­lu, kun ha­lu­sin ryh­tyä tä­hän, kun hel­pom­mal­la­kin voi­si elä­mäs­sään pääs­tä?

Niin pit­kään täs­tä on pu­hut­tu. En­sim­mäis­tä ker­taa mi­nul­le esi­tet­tiin aja­tus­ta Sä­ky­län uu­sim­man his­to­ri­an kir­joit­ta­mi­ses­ta noin 15 vuot­ta sit­ten. Aja­tuk­sen sil­loi­nen esit­tä­jä on jo kuol­lut vuo­sia sit­ten. Niin moni muis­ta­ja on la­kan­nut muis­ta­mas­ta ja mon­ta haas­tat­te­lua on jää­nyt te­ke­mät­tä – vaik­ka on­nek­si Sä­ky­lä-seu­ra ryh­tyi vii­me vuon­na an­si­ok­kaas­ti juu­ri tä­hän tär­ke­ään työ­hön.

Pai­kal­lis­leh­den toi­mit­ta­ja­na olen seu­ran­nut Sä­ky­lää 90-lu­vun alus­ta al­ka­en, mut­ta toi­mit­ta­jan työ on kui­ten­kin ai­van eri­lais­ta kuin his­to­ri­an­tut­ki­jan, jon­ka pi­täi­si löy­tää pu­nai­nen lan­ka lo­put­to­mas­ta ko­hi­nas­ta, uu­tis­tul­vas­ta ja pöy­tä­kir­jois­ta vä­hän kuin me­lo­dia rii­ta­soin­nuis­ta.

"Jo­ta­kin eh­kä tie­täi­sin, olin­han siel­lä mi­nä­kin" sa­no­taan Ru­ne­ber­gin Vän­rik­ki Stoo­lin ta­ri­nois­sa. Voi­sin­han mi­nä­kin niin toi­mit­ta­ja­na väit­tää. Sei­soin kyl­lä ka­me­ra kä­des­sä, kun Riit­ta Uo­su­kai­nen vih­ki Sä­ky­län uu­den kir­jas­ton, kun Ka­tis­maal­le tais­tel­tiin uut­ta sau­naa ja ky­läl­le jää­hal­lia, ja kun halu vai­kut­taa pai­kal­lis­leh­den asi­oi­hin täyt­ti van­han KOP:n ta­lon opin­to­ra­has­to­yh­dis­tyk­sen vuo­si­ko­kouk­sen. Olen näh­nyt ko­men­ta­jien vaih­tu­van, ra­ken­nuk­sia pu­ret­ta­van ja ol­lut kuu­le­mas­sa, kun nel­jän kun­nan joh­ta­jat il­moit­ti­vat suu­res­ta Py­hä­jär­vi­seu­dun kun­ta­lii­tok­ses­ta ja sit­tem­min myös sen kaa­tu­mi­ses­ta.

Sii­tä huo­li­mat­ta Sä­ky­län – so­ke­rin, sii­an ja so­ti­laan pi­tä­jän – syn­ty­mi­nen so­tien jäl­kei­se­nä ai­ka­na on mi­nul­le ar­voi­tus. Nyt pää­sen tuo­ta ar­voi­tus­ta tut­ki­maan, ja toi­von ole­va­ni luot­ta­muk­sen ar­voi­nen.

"Men­nees­tä voi pi­tää kiin­ni vain kun sen on me­net­tä­nyt", on ru­noi­li­ja And­re­as Mai­er kir­joit­ta­nut. Tuo lau­se on loh­dul­li­nen. Pal­jon on ka­don­nut, mut­ta eh­kä vas­ta nyt on oi­kea ai­ka pi­tää men­nees­tä kiin­ni.

Näköislehti

Menovinkit

To 24.9. Vallaton vauvalorutuokio

klo 10–10.45 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33) vau­voil­le (vas­ta­syn­ty­neis­tä noin yk­si­vuo­ti­ai­siin) ja hei­dän van­hem­mil­leen iloi­nen lo­ru­tuo­kio kir­ja­vink­kei­neen. Oma vilt­ti mu­kaan. Järj. Lou­nais-Suo­men kir­jas­to­jen las­ten ja nuor­ten ryh­mä.

Pe 25.9. Nälkäpäiväkeräys Hinnerjoella

klo 9–14 SPR:n Hin­ner­jo­en osas­to myy Kul­ma­to­rin pi­hal­la Näl­kä­päi­vä-limp­pu­ja ja her­ne­keit­toa.

Pe 25.9. Satuhetki

klo 9.30 Ke­po­lan kir­jas­tos­sa (Kar­ja­lan­tie 1 A, Sä­ky­lä) lu­ki­joi­na Ke­po­lan kou­lun op­pi­lai­ta.

Pe 25.9. Novelleja ja neulontaa

klo 10–11.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa ly­hyi­tä ker­to­muk­sia Sir­pa Sa­to­lan lu­ke­ma­na. Ota oma kä­si­työ ha­lu­tes­sa­si mu­kaan. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 25.9. Satutuokio

klo 10 Pa­ne­li­an kir­jas­tos­sa (Mä­ki­län­tie 2a) mu­ka­via ker­to­muk­sia ylei­sön jak­sa­mi­sen mu­kaan. Li­säk­si myös as­kar­te­lua tai muu­ta puu­haa sekä kir­ja­vink­ke­jä. Kes­to noin 30–45 mi­nuut­tia. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

La 26.9. Kohnan lenkki

klo 8.30 Pa­ne­li­an kou­lul­la (Kas­kis­ton­tie 21) ava­taan kil­pai­lu­kes­kus, il­moit­tau­tu­mi­nen sar­joi­hin päät­tyy puo­li tun­tia en­nen sar­jan läh­töä. Läh­döt: klo 9.30 ret­ki­sar­ja, klo 10 T/P6 ja T/P8, klo 10.30 T/P10 ja T/P12, klo 11.15 ylei­nen, M/N50 ja hölk­kä. Sar­jo­jen par­haat pal­ki­taan pa­ne­li­a­lai­sin pal­kin­noin. Las­ten sar­jas­sa ar­von­ta­pal­kin­to­ja. Koh­nan Len­kil­lä kil­pail­laan myös 3. Ari-Pek­ka Pit­kä­sen muis­to­kil­pai­lu, jos­sa kil­pail­laan A-P:n lau­ta­nen –kier­to­pal­kin­nos­ta. Järj. Peli-Wel­jet.

La 26.9. Isä-lapsi-eräpolku

klo 12–14 Köy­li­ön Kan­kaan­pään am­pu­ma­ra­dal­la oh­jel­mas­sa met­sän sii­mek­ses­sä kier­tä­vä rata, jos­sa eri­lai­sia toi­min­nal­li­sia ras­ti­teh­tä­viä, mm. il­ma­ki­vää­ril­lä ja jou­sel­la am­mun­taa, eläin­la­jien tun­nis­tus­ta. Mah­dol­li­suus omien mak­ka­roi­den pais­toon, puf­fet­ti. Järj. Sä­ky­län-Köy­li­ön rhy ja MLL Köy­liö.

Su 27.9. Sydänviikon luontoretki

klo 13 yh­teis­kul­je­tus Eu­ran lin­ja-au­to­a­se­mal­ta Kos­kel­jär­vel­le, jos­sa tu­tus­tu­taan Kelt­num­men hau­taus­maa­han ja La­to­saa­ren lin­tu­tor­niin. Nuh­jan laa­vul­la let­tu­ja ja no­ki­pan­nu­kah­vit. Omal­la kyy­dil­lä hau­taus­maal­la tu­li­si ol­la klo 13.30. En­nak­koilm. Järj. Eu­ran Sy­dä­nyh­dis­tys ja Ala-Sa­ta­kun­nan Ret­kei­li­jät.

Su 27.9. Yhteis­lau­lu­tuokio

klo 16 lau­le­taan Eu­ran Kä­rä­jä­mä­el­lä luon­toon ja vuo­de­nai­koi­hin liit­ty­viä lau­lu­ja Eli­na Jah­ko­lan joh­dol­la. Ti­lai­suu­den kes­to noin 45 mi­nuut­tia, sää­va­raus. Järj. Eu­ran kun­ta/kult­tuu­ri­pal­ve­lut.

Ma 28.9. Digitukea

klo 15–16.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa tu­tus­tu­taan Ala­sa­ta­kun­nan verk­ko­leh­teen, mui­hin me­di­oi­hin sekä kir­jas­ton etä­lu­et­ta­viin leh­tiin. Li­säk­si oh­jaus­ta neu­von­taa osal­lis­tu­jien toi­vei­den mu­kaan. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut ja Sa­ta­o­pis­to.

Instagram

Menovinkit

To 24.9. Vallaton vauvalorutuokio

klo 10–10.45 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33) vau­voil­le (vas­ta­syn­ty­neis­tä noin yk­si­vuo­ti­ai­siin) ja hei­dän van­hem­mil­leen iloi­nen lo­ru­tuo­kio kir­ja­vink­kei­neen. Oma vilt­ti mu­kaan. Järj. Lou­nais-Suo­men kir­jas­to­jen las­ten ja nuor­ten ryh­mä.

Pe 25.9. Nälkäpäiväkeräys Hinnerjoella

klo 9–14 SPR:n Hin­ner­jo­en osas­to myy Kul­ma­to­rin pi­hal­la Näl­kä­päi­vä-limp­pu­ja ja her­ne­keit­toa.

Pe 25.9. Satuhetki

klo 9.30 Ke­po­lan kir­jas­tos­sa (Kar­ja­lan­tie 1 A, Sä­ky­lä) lu­ki­joi­na Ke­po­lan kou­lun op­pi­lai­ta.

Pe 25.9. Novelleja ja neulontaa

klo 10–11.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa ly­hyi­tä ker­to­muk­sia Sir­pa Sa­to­lan lu­ke­ma­na. Ota oma kä­si­työ ha­lu­tes­sa­si mu­kaan. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 25.9. Satutuokio

klo 10 Pa­ne­li­an kir­jas­tos­sa (Mä­ki­län­tie 2a) mu­ka­via ker­to­muk­sia ylei­sön jak­sa­mi­sen mu­kaan. Li­säk­si myös as­kar­te­lua tai muu­ta puu­haa sekä kir­ja­vink­ke­jä. Kes­to noin 30–45 mi­nuut­tia. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

La 26.9. Kohnan lenkki

klo 8.30 Pa­ne­li­an kou­lul­la (Kas­kis­ton­tie 21) ava­taan kil­pai­lu­kes­kus, il­moit­tau­tu­mi­nen sar­joi­hin päät­tyy puo­li tun­tia en­nen sar­jan läh­töä. Läh­döt: klo 9.30 ret­ki­sar­ja, klo 10 T/P6 ja T/P8, klo 10.30 T/P10 ja T/P12, klo 11.15 ylei­nen, M/N50 ja hölk­kä. Sar­jo­jen par­haat pal­ki­taan pa­ne­li­a­lai­sin pal­kin­noin. Las­ten sar­jas­sa ar­von­ta­pal­kin­to­ja. Koh­nan Len­kil­lä kil­pail­laan myös 3. Ari-Pek­ka Pit­kä­sen muis­to­kil­pai­lu, jos­sa kil­pail­laan A-P:n lau­ta­nen –kier­to­pal­kin­nos­ta. Järj. Peli-Wel­jet.

La 26.9. Isä-lapsi-eräpolku

klo 12–14 Köy­li­ön Kan­kaan­pään am­pu­ma­ra­dal­la oh­jel­mas­sa met­sän sii­mek­ses­sä kier­tä­vä rata, jos­sa eri­lai­sia toi­min­nal­li­sia ras­ti­teh­tä­viä, mm. il­ma­ki­vää­ril­lä ja jou­sel­la am­mun­taa, eläin­la­jien tun­nis­tus­ta. Mah­dol­li­suus omien mak­ka­roi­den pais­toon, puf­fet­ti. Järj. Sä­ky­län-Köy­li­ön rhy ja MLL Köy­liö.

Su 27.9. Sydänviikon luontoretki

klo 13 yh­teis­kul­je­tus Eu­ran lin­ja-au­to­a­se­mal­ta Kos­kel­jär­vel­le, jos­sa tu­tus­tu­taan Kelt­num­men hau­taus­maa­han ja La­to­saa­ren lin­tu­tor­niin. Nuh­jan laa­vul­la let­tu­ja ja no­ki­pan­nu­kah­vit. Omal­la kyy­dil­lä hau­taus­maal­la tu­li­si ol­la klo 13.30. En­nak­koilm. Järj. Eu­ran Sy­dä­nyh­dis­tys ja Ala-Sa­ta­kun­nan Ret­kei­li­jät.

Su 27.9. Yhteis­lau­lu­tuokio

klo 16 lau­le­taan Eu­ran Kä­rä­jä­mä­el­lä luon­toon ja vuo­de­nai­koi­hin liit­ty­viä lau­lu­ja Eli­na Jah­ko­lan joh­dol­la. Ti­lai­suu­den kes­to noin 45 mi­nuut­tia, sää­va­raus. Järj. Eu­ran kun­ta/kult­tuu­ri­pal­ve­lut.

Ma 28.9. Digitukea

klo 15–16.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa tu­tus­tu­taan Ala­sa­ta­kun­nan verk­ko­leh­teen, mui­hin me­di­oi­hin sekä kir­jas­ton etä­lu­et­ta­viin leh­tiin. Li­säk­si oh­jaus­ta neu­von­taa osal­lis­tu­jien toi­vei­den mu­kaan. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut ja Sa­ta­o­pis­to.

Instagram