Toimittajalta
Pia
 
Mattila-Lonka
20.3.2014 11.55

Mummini kalossit

Minulla on ongelma tai oikeastaan montakin.

Ongelman nimi on liika tavara. Ahdistukseen asti pursuilevat kirjahyllyt, kirjoja lattiallakin. Vaatteet, jotka juoksevat ulos vaatekomerosta, pudottautuvat makuuhuoneen lattioille, tuolien karmeille, sänkyjen alle. Kattilat, jotka vyöryvät komerosta, kun ovea raottaa. Hyllyt täynnä leipävuokaa, salaattilinkoa, sitruu­nan­pu­ris­tinta, jäädykevuokaa, perin­tö­pos­liineja, eriparisia juomalaseja, kukkavaaseja, kynttilänjalkoja, käsin kirjottuja pöytäliinoja ja nimikoituja lautasliinoja. Suurin osa tavarasta on käytössä vain joskus ja jouluna.

Luen ka­teel­li­se­na ta­ri­noi­ta ih­mi­sis­tä, jot­ka vie­vät kai­ken tur­han kier­rä­tyk­seen. Sa­laa unel­moin pel­kis­te­tys­tä ko­dis­ta, jos­sa ei oli­si mi­tään yli­mää­räis­tä. Oli­si vain val­ke­aa sei­nää ja tyh­jyyt­tä, rau­hal­lis­ta ava­ruut­ta. Kun ei oli­si mi­tään yli­mää­räis­tä, niin sa­mal­la voi­si ken­ties näh­dä va­lon. Eh­kä.

Mut­ta ei mi­nus­ta kos­kaan ole sii­hen. Lap­ses­ta as­ti olen sääs­tä­nyt kai­ken­lais­ta. Kan­nan se­läs­sä­ni ta­va­ra­kuor­mia vuo­si­kym­men­ten ta­kaa niin kuin su­vul­ta pe­riy­ty­nei­tä ra­sit­ta­via luon­teen­piir­tei­tä­kin. Joo, ky­sy­kää vain - minä olen juu­ri se, jol­ta löy­tyy ala-as­teen luok­ka­ka­ve­reil­ta saa­dut jou­lu­kor­tit ja Apu-leh­ti vuo­del­ta -81, jon­ka kan­nes­sa lu­va­taan ”Kaik­ki Char­le­sin ja Di­a­nan häis­tä.”

Hil­jat­tain se­lai­lin mum­mi­ni kir­joit­ta­maa al­ma­nak­kaa vuo­del­ta 1929. Tie­dän, et­tä täs­mäl­leen 85 vuot­ta sit­ten mum­mi kävi tans­seis­sa Hon­ki­lah­den seu­ro­jen­ta­lol­la, mat­kus­ti he­vos­kyy­dil­lä yli Eli­jär­ven Osuus­liik­keen juh­lil­le, kir­joit­ti pa­teet­ti­sia rak­kaus­ru­no­ja ja teki lo­ma­mat­kan ym­pä­ri Var­si­nais-Suo­men.

Hän on täs­mäl­li­se­nä myy­jät­tä­re­nä kir­joit­ta­nut mat­kan ku­lu­ja ylös. Esi­mer­kik­si pi­let­ti Ylä­neel­tä Tur­kuun mak­soi 20 mark­kaa, ap­pel­sii­ni kym­pin, tor­tut kym­pin ja ka­los­sit 34 mark­kaa.

Al­ma­nak­ka on kir­joi­tet­tu lyi­jy­ky­näl­lä, ja haa­lis­tu­nut teks­ti on enää juu­ri ja juu­ri lu­et­ta­vis­sa suu­ren­nus­la­sil­la.

85 vuot­ta kir­joi­tus­het­ken­sä jäl­keen tuo al­ma­nak­ka on yh­täk­kiä tär­keä. Luen sil­mät kyy­ne­lis­sä mer­kin­tää mum­min ka­los­seis­ta. Kos­kaan ei siis voi tie­tää, mil­lä tal­teen lai­te­tul­la on myö­hem­min ar­voa. Sii­nä on juu­ri ke­räi­li­jä­luon­teen on­gel­man tus­kal­li­nen ydin.

Kos­kaan ei voi tie­tää.

Näköislehti

Menovinkit

To 16.9. Köyliö-seura kyläkontilla

klo 9–12 Sä­ky­län to­ril­la (Py­hä­jär­ven­tie, Sä­ky­lä) Va­lit­se Sä Ky­lä­si -hank­keen Ky­lä­kon­til­la esit­täy­tyy Köy­liö-seu­ra.

La 18.9. Kohnan lenkki -juoksutapahtuma

klo 8.30 al­ka­en kil­pai­lu­kes­kuk­se­na Pa­ne­li­an kou­lu (Kas­kis­ton­tie 21, Eu­ra). Hölk­kä­sar­jat klo 11.15 sekä kä­ve­lyn­kin sal­li­va ret­ki­sar­ja 9,8 km klo 9.30, las­ten rei­tit 1,6 km klo 10.30 ja 800 met­riä klo 10. Il­moit­tau­tu­mi­nen vii­meis­tään puo­li tun­tia en­nen läh­töä. Mak­sul­li­nen. Järj. Pa­ne­li­an Peli-Wel­jet.

Ma 20.9. Iltasatutuokio

klo 18 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Eu­ran kir­jas­ton il­ta­sa­tu­tuo­ki­ot al­ka­vat jäl­leen. Lu­vas­sa lu­ke­mis­ta ja pien­tä puu­haa kuu­li­joi­den jak­sa­mi­sen mu­kaan. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 21.9. Vauvalorutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­n­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Uu­sia ja tut­tu­ja lo­ru­ja yh­des­sä. 0–1-vuo­ti­ail­le vau­voil­le ja hei­dän van­hem­mil­leen. Vilt­ti mu­kaan. Vau­van vii­kon ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 21.9. Neuleaiheinen luento

klo 17–18.30 Eu­ran pää­kir­jas­ton leh­ti­lu­ku­sa­lis­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Jon­na Nordst­röm ker­too neu­le­kir­jois­taan ja ko­ro­na-epi­de­mi­an ai­ka­na to­teu­te­tus­ta Kär­ki­tais­te­li­ja-vil­la­suk­kap­ro­jek­tis­ta. Oman neu­le­työn voi ot­taa mu­kaan. En­nak­koil­moit­tau­tu­mi­nen Sa­ta­o­pis­tol­le. Osa Ta­ri­na­tiis­tai-lu­en­to­sar­jaa. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut sekä Sa­ta­o­pis­to.

Instagram

Menovinkit

To 16.9. Köyliö-seura kyläkontilla

klo 9–12 Sä­ky­län to­ril­la (Py­hä­jär­ven­tie, Sä­ky­lä) Va­lit­se Sä Ky­lä­si -hank­keen Ky­lä­kon­til­la esit­täy­tyy Köy­liö-seu­ra.

La 18.9. Kohnan lenkki -juoksutapahtuma

klo 8.30 al­ka­en kil­pai­lu­kes­kuk­se­na Pa­ne­li­an kou­lu (Kas­kis­ton­tie 21, Eu­ra). Hölk­kä­sar­jat klo 11.15 sekä kä­ve­lyn­kin sal­li­va ret­ki­sar­ja 9,8 km klo 9.30, las­ten rei­tit 1,6 km klo 10.30 ja 800 met­riä klo 10. Il­moit­tau­tu­mi­nen vii­meis­tään puo­li tun­tia en­nen läh­töä. Mak­sul­li­nen. Järj. Pa­ne­li­an Peli-Wel­jet.

Ma 20.9. Iltasatutuokio

klo 18 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Eu­ran kir­jas­ton il­ta­sa­tu­tuo­ki­ot al­ka­vat jäl­leen. Lu­vas­sa lu­ke­mis­ta ja pien­tä puu­haa kuu­li­joi­den jak­sa­mi­sen mu­kaan. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 21.9. Vauvalorutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­n­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Uu­sia ja tut­tu­ja lo­ru­ja yh­des­sä. 0–1-vuo­ti­ail­le vau­voil­le ja hei­dän van­hem­mil­leen. Vilt­ti mu­kaan. Vau­van vii­kon ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 21.9. Neuleaiheinen luento

klo 17–18.30 Eu­ran pää­kir­jas­ton leh­ti­lu­ku­sa­lis­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Jon­na Nordst­röm ker­too neu­le­kir­jois­taan ja ko­ro­na-epi­de­mi­an ai­ka­na to­teu­te­tus­ta Kär­ki­tais­te­li­ja-vil­la­suk­kap­ro­jek­tis­ta. Oman neu­le­työn voi ot­taa mu­kaan. En­nak­koil­moit­tau­tu­mi­nen Sa­ta­o­pis­tol­le. Osa Ta­ri­na­tiis­tai-lu­en­to­sar­jaa. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut sekä Sa­ta­o­pis­to.

Instagram