Toimittajalta
Liisa
 
Nykänen
liisa.nykanen@alasatakunta.fi
17.5.2019 8.00

Kännykkä­riippuvuutta

Tähän on tultu, löydän itseni päivittelemästä julkisesti nykymaailman menoa.

Pak­ko tun­nus­taa, et­tä olen sor­tu­nut tä­hän ka­ma­luu­teen en­nen­kin, mut­ten sen­tään ihan vie­lä ole nais­puo­li­nen Mie­len­sä­pa­hoit­ta­ja.

Vii­me pa­ki­nas­sa ihas­te­lin pu­he­lin­ta mai­ni­o­na ve­kot­ti­me­na pi­tää yh­teyt­tä kau­ka­na asu­vaan jäl­ki­kas­vuun. Sii­nä se toi­mii­kin edel­leen. Toi­set lap­sen­lap­set ker­to­vat yl­pei­nä, mon­ta­ko ham­mas­ta heil­tä on jo läh­te­nyt ja toi­sil­le vas­ta tu­lee ham­pai­ta. Elä­män tär­keis­sä asi­ois­sa py­syy siis ajan ta­sal­la.

Kän­nyk­kä­suut­tu­muk­sen sain kui­ten­kin nou­se­maan no­pe­as­ti sa­taan vii­me ul­ko­maan­mat­kal­la. En ole ko­to­nur­kil­la näh­nyt mois­ta kän­nyk­kä­riip­pu­vuut­ta, mi­hin tör­mä­sin Du­bais­sa. Siel­lä oli­si riit­tä­nyt ih­meel­lis­tä kat­sel­ta­vaa vaik­ka kuin­ka, mut­ta var­sin­kin itäi­sen naa­pu­ri­maam­me tu­ris­tit, joi­ta siel­lä oli tosi pal­jon, kes­kit­tyi­vät her­ke­ä­mät­tä pu­he­li­miin­sa.

En tie­dä, mitä tär­ke­ää he niis­tä seu­ra­si­vat, mut­ta kän­nyk­kää tui­jo­tet­tiin his­sis­sä­kin koko per­heen voi­min unoh­ta­en ter­veh­tiä mui­ta ih­mi­siä. Luu­ri kä­des­sä ja na­pit kor­vil­la kä­vel­tiin aa­mu­pa­la­pöy­tään huo­maa­mat­ta, mi­ten kau­niis­ti ruo­at oli ase­tel­tu tar­jol­le. Lau­ta­nen täy­tet­tiin pu­he­lin­ta pu­ris­ta­en ja sama meno jat­kui pöy­däs­sä. Lap­set pränk­kä­si­vät ruo­as­ta, mut­ta ai­kui­set ei­vät vä­lit­tä­neet. Pu­he­lin loh­dut­ti ja rau­hoit­ti.

Sen ver­ran kurk­ka­sin erään noin 12-vuo­ti­aan ty­tön kän­nyk­kää, et­tä näin hä­nen seu­raa­van jon­kun blo­gis­tin elä­mää, soh­val­la is­tu­mis­ta ja naa­man nyp­pi­mis­tä. Tu­ris­ti­ty­tön oli­si kan­nat­ta­nut elää ihan omaa elä­mään­sä mie­len­kiin­toi­ses­sa maas­sa, mi­hin hä­nen van­hem­pan­sa oli­vat hä­net kus­tan­ta­neet.

Sil­mii­ni on vii­me ai­koi­na osu­nut mo­nia tut­ki­mus­tu­lok­sia kän­ny­köi­den ja äly­lait­tei­den lii­al­li­ses­ta käy­tös­tä. Al­le vuo­den ikäi­siä ei pi­täi­si al­tis­taa äly­lait­teil­le ol­len­kaan, ja al­le vii­si­vuo­ti­ail­le sai­si sal­lia ruu­tu­ai­kaa enin­tään tun­ti päi­väs­sä, lin­jaa Maa­il­man ter­veys­jär­jes­tö WHO.

Las­ten ki­ti­nää ei kan­na­ta hil­jen­tää kän­ny­käl­lä. Lii­an mo­nes­sa per­hees­sä lap­si py­syy ison osan päi­väs­tä hil­jaa äly­pu­he­li­men kans­sa, har­mit­te­lee kuu­lui­sa psy­ko­te­ra­peut­ti.

Koh­tuus kai­kes­sa on maa­lais­jär­ki­nen neu­vo äly­lait­tei­den käyt­töön. Niis­tä on pal­jon hyö­tyä, mut­ta nii­den ei saa an­taa vie­dä ai­kaa oi­ke­al­ta elä­mäl­tä. Leik­ki, liik­ku­mi­nen ja ka­ve­rei­den kans­sa ole­mi­nen ovat lap­sil­le ke­hit­tä­vin­tä te­ke­mis­tä, ei­kä ai­kuis­ten­kaan kan­na­ta lin­noit­tau­tua soh­van nurk­kaan kän­ny­käl­lä pe­laa­maan.

Kyl­lä ei ole kän­nyk­kää tar­koi­tet­tu ih­mi­sen po­mok­si vaan pal­ve­li­jak­si.

Näköislehti

Menovinkit

To 24.9. Vallaton vauvalorutuokio

klo 10–10.45 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33) vau­voil­le (vas­ta­syn­ty­neis­tä noin yk­si­vuo­ti­ai­siin) ja hei­dän van­hem­mil­leen iloi­nen lo­ru­tuo­kio kir­ja­vink­kei­neen. Oma vilt­ti mu­kaan. Järj. Lou­nais-Suo­men kir­jas­to­jen las­ten ja nuor­ten ryh­mä.

Pe 25.9. Nälkäpäiväkeräys Hinnerjoella

klo 9–14 SPR:n Hin­ner­jo­en osas­to myy Kul­ma­to­rin pi­hal­la Näl­kä­päi­vä-limp­pu­ja ja her­ne­keit­toa.

Pe 25.9. Satuhetki

klo 9.30 Ke­po­lan kir­jas­tos­sa (Kar­ja­lan­tie 1 A, Sä­ky­lä) lu­ki­joi­na Ke­po­lan kou­lun op­pi­lai­ta.

Pe 25.9. Novelleja ja neulontaa

klo 10–11.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa ly­hyi­tä ker­to­muk­sia Sir­pa Sa­to­lan lu­ke­ma­na. Ota oma kä­si­työ ha­lu­tes­sa­si mu­kaan. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 25.9. Satutuokio

klo 10 Pa­ne­li­an kir­jas­tos­sa (Mä­ki­län­tie 2a) mu­ka­via ker­to­muk­sia ylei­sön jak­sa­mi­sen mu­kaan. Li­säk­si myös as­kar­te­lua tai muu­ta puu­haa sekä kir­ja­vink­ke­jä. Kes­to noin 30–45 mi­nuut­tia. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

La 26.9. Kohnan lenkki

klo 8.30 Pa­ne­li­an kou­lul­la (Kas­kis­ton­tie 21) ava­taan kil­pai­lu­kes­kus, il­moit­tau­tu­mi­nen sar­joi­hin päät­tyy puo­li tun­tia en­nen sar­jan läh­töä. Läh­döt: klo 9.30 ret­ki­sar­ja, klo 10 T/P6 ja T/P8, klo 10.30 T/P10 ja T/P12, klo 11.15 ylei­nen, M/N50 ja hölk­kä. Sar­jo­jen par­haat pal­ki­taan pa­ne­li­a­lai­sin pal­kin­noin. Las­ten sar­jas­sa ar­von­ta­pal­kin­to­ja. Koh­nan Len­kil­lä kil­pail­laan myös 3. Ari-Pek­ka Pit­kä­sen muis­to­kil­pai­lu, jos­sa kil­pail­laan A-P:n lau­ta­nen –kier­to­pal­kin­nos­ta. Järj. Peli-Wel­jet.

La 26.9. Isä-lapsi-eräpolku

klo 12–14 Köy­li­ön Kan­kaan­pään am­pu­ma­ra­dal­la oh­jel­mas­sa met­sän sii­mek­ses­sä kier­tä­vä rata, jos­sa eri­lai­sia toi­min­nal­li­sia ras­ti­teh­tä­viä, mm. il­ma­ki­vää­ril­lä ja jou­sel­la am­mun­taa, eläin­la­jien tun­nis­tus­ta. Mah­dol­li­suus omien mak­ka­roi­den pais­toon, puf­fet­ti. Järj. Sä­ky­län-Köy­li­ön rhy ja MLL Köy­liö.

Su 27.9. Sydänviikon luontoretki

klo 13 yh­teis­kul­je­tus Eu­ran lin­ja-au­to­a­se­mal­ta Kos­kel­jär­vel­le, jos­sa tu­tus­tu­taan Kelt­num­men hau­taus­maa­han ja La­to­saa­ren lin­tu­tor­niin. Nuh­jan laa­vul­la let­tu­ja ja no­ki­pan­nu­kah­vit. Omal­la kyy­dil­lä hau­taus­maal­la tu­li­si ol­la klo 13.30. En­nak­koilm. Järj. Eu­ran Sy­dä­nyh­dis­tys ja Ala-Sa­ta­kun­nan Ret­kei­li­jät.

Su 27.9. Yhteis­lau­lu­tuokio

klo 16 lau­le­taan Eu­ran Kä­rä­jä­mä­el­lä luon­toon ja vuo­de­nai­koi­hin liit­ty­viä lau­lu­ja Eli­na Jah­ko­lan joh­dol­la. Ti­lai­suu­den kes­to noin 45 mi­nuut­tia, sää­va­raus. Järj. Eu­ran kun­ta/kult­tuu­ri­pal­ve­lut.

Ma 28.9. Digitukea

klo 15–16.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa tu­tus­tu­taan Ala­sa­ta­kun­nan verk­ko­leh­teen, mui­hin me­di­oi­hin sekä kir­jas­ton etä­lu­et­ta­viin leh­tiin. Li­säk­si oh­jaus­ta neu­von­taa osal­lis­tu­jien toi­vei­den mu­kaan. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut ja Sa­ta­o­pis­to.

Instagram

Menovinkit

To 24.9. Vallaton vauvalorutuokio

klo 10–10.45 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33) vau­voil­le (vas­ta­syn­ty­neis­tä noin yk­si­vuo­ti­ai­siin) ja hei­dän van­hem­mil­leen iloi­nen lo­ru­tuo­kio kir­ja­vink­kei­neen. Oma vilt­ti mu­kaan. Järj. Lou­nais-Suo­men kir­jas­to­jen las­ten ja nuor­ten ryh­mä.

Pe 25.9. Nälkäpäiväkeräys Hinnerjoella

klo 9–14 SPR:n Hin­ner­jo­en osas­to myy Kul­ma­to­rin pi­hal­la Näl­kä­päi­vä-limp­pu­ja ja her­ne­keit­toa.

Pe 25.9. Satuhetki

klo 9.30 Ke­po­lan kir­jas­tos­sa (Kar­ja­lan­tie 1 A, Sä­ky­lä) lu­ki­joi­na Ke­po­lan kou­lun op­pi­lai­ta.

Pe 25.9. Novelleja ja neulontaa

klo 10–11.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa ly­hyi­tä ker­to­muk­sia Sir­pa Sa­to­lan lu­ke­ma­na. Ota oma kä­si­työ ha­lu­tes­sa­si mu­kaan. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 25.9. Satutuokio

klo 10 Pa­ne­li­an kir­jas­tos­sa (Mä­ki­län­tie 2a) mu­ka­via ker­to­muk­sia ylei­sön jak­sa­mi­sen mu­kaan. Li­säk­si myös as­kar­te­lua tai muu­ta puu­haa sekä kir­ja­vink­ke­jä. Kes­to noin 30–45 mi­nuut­tia. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

La 26.9. Kohnan lenkki

klo 8.30 Pa­ne­li­an kou­lul­la (Kas­kis­ton­tie 21) ava­taan kil­pai­lu­kes­kus, il­moit­tau­tu­mi­nen sar­joi­hin päät­tyy puo­li tun­tia en­nen sar­jan läh­töä. Läh­döt: klo 9.30 ret­ki­sar­ja, klo 10 T/P6 ja T/P8, klo 10.30 T/P10 ja T/P12, klo 11.15 ylei­nen, M/N50 ja hölk­kä. Sar­jo­jen par­haat pal­ki­taan pa­ne­li­a­lai­sin pal­kin­noin. Las­ten sar­jas­sa ar­von­ta­pal­kin­to­ja. Koh­nan Len­kil­lä kil­pail­laan myös 3. Ari-Pek­ka Pit­kä­sen muis­to­kil­pai­lu, jos­sa kil­pail­laan A-P:n lau­ta­nen –kier­to­pal­kin­nos­ta. Järj. Peli-Wel­jet.

La 26.9. Isä-lapsi-eräpolku

klo 12–14 Köy­li­ön Kan­kaan­pään am­pu­ma­ra­dal­la oh­jel­mas­sa met­sän sii­mek­ses­sä kier­tä­vä rata, jos­sa eri­lai­sia toi­min­nal­li­sia ras­ti­teh­tä­viä, mm. il­ma­ki­vää­ril­lä ja jou­sel­la am­mun­taa, eläin­la­jien tun­nis­tus­ta. Mah­dol­li­suus omien mak­ka­roi­den pais­toon, puf­fet­ti. Järj. Sä­ky­län-Köy­li­ön rhy ja MLL Köy­liö.

Su 27.9. Sydänviikon luontoretki

klo 13 yh­teis­kul­je­tus Eu­ran lin­ja-au­to­a­se­mal­ta Kos­kel­jär­vel­le, jos­sa tu­tus­tu­taan Kelt­num­men hau­taus­maa­han ja La­to­saa­ren lin­tu­tor­niin. Nuh­jan laa­vul­la let­tu­ja ja no­ki­pan­nu­kah­vit. Omal­la kyy­dil­lä hau­taus­maal­la tu­li­si ol­la klo 13.30. En­nak­koilm. Järj. Eu­ran Sy­dä­nyh­dis­tys ja Ala-Sa­ta­kun­nan Ret­kei­li­jät.

Su 27.9. Yhteis­lau­lu­tuokio

klo 16 lau­le­taan Eu­ran Kä­rä­jä­mä­el­lä luon­toon ja vuo­de­nai­koi­hin liit­ty­viä lau­lu­ja Eli­na Jah­ko­lan joh­dol­la. Ti­lai­suu­den kes­to noin 45 mi­nuut­tia, sää­va­raus. Järj. Eu­ran kun­ta/kult­tuu­ri­pal­ve­lut.

Ma 28.9. Digitukea

klo 15–16.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa tu­tus­tu­taan Ala­sa­ta­kun­nan verk­ko­leh­teen, mui­hin me­di­oi­hin sekä kir­jas­ton etä­lu­et­ta­viin leh­tiin. Li­säk­si oh­jaus­ta neu­von­taa osal­lis­tu­jien toi­vei­den mu­kaan. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut ja Sa­ta­o­pis­to.

Instagram